Polacy razem w obronie Polski!

Rosnące zagrożenie Polski przez Unię Europejską i NATO wymaga zjednoczenia wszystkich Polaków-patriotów wokół jednej organizacji i jednego programu. Pomoże w tym zwiększająca się świadomość Polaków, że Polską od 1989 roku rządzi nieprzerwanie ta sama zaprzedana Niemcom, USA i Izraelowi antypolska władza, złożona z różnych mafijnych partii niezmiennie niszczących nasz Kraj, powołująca dla zmylenia nas wciąż nowe równie wrogie ugrupowania polityczne. Dla uwiarygodnienia swojej antypolskiej działalności władza  podstępnie wykorzystuje katolicyzm i religijność Polaków. Służalczej polityce władzy wobec Zachodu towarzyszy polityka konfliktowania Polski z Rosją i innymi Państwami Słowiańskimi, nastawiania Polaków przeciwko Rosjanom i innym Słowianom.

Solidarnie antypolskim działaniem kolejno rządzących partii wyprzedano Zachodowi za bezcen większość bogatych złóż surowcowych oraz większość – ponad 450 tysięcy państwowych i spółdzielczych przedsiębiorstw przemysłowych, energetycznych, rolnych, handlowych, usługowych, komunikacyjnych i bankowych, w tym około 9 tysięcy najważniejszych przedsiębiorstw strategicznych. Część z nich zlikwidowano jako konkurencyjne dla Zachodu, a pozostałe wykorzystano dla maksymalizacji zysków zachodnich właścicieli i minimalizacji zarobków polskich pracowników. Dziesiątki tysięcy komunalnych domów mieszkalnych przekazano obcym i miejscowym właścicielom-spekulantom podnoszącym czynsze i eksmitującym lokatorów, w wyniku czego tysiące domów jest niezamieszkałych. Spowodowano odłogowanie 7 milionów hektarów ziemi rolnej, sprzedano Niemcom 1 milion hektarów ziemi i zamierza się sprzedać jeszcze 2 miliony hektarów, odmawiając sprzedaży polskiej ziemi państwowej polskim rolnikom. Zmniejszono produkcję przemysłową i rolną oraz budownictwo mieszkaniowe, powodując zalewanie Polski zachodnimi towarami. Utrzymano zarobki ludzi pracy na najniższym poziomie w Europie, zapewniając niebywale wysokie dochody ludzi kapitału i władzy. Zadłużono Polskę na 900 miliardów zł wobec Zachodu, w większości wobec Niemiec. Żądają one spłaty długu polską ziemią, bogactwami naturalnymi, fabrykami i domami, co wraz z wykupywaniem przez Niemów ziemi rolnej, lasów, jezior, przedsiębiorstw energetycznych i komunikacyjnych w zachodniej i północnej Polsce ma przesunąć granicę polsko-niemiecką z Odry i Nysy na wschód.

Doprowadzono do spadku przyrostu naturalnego, do masowej biedy, nędzy i bezdomności, masowego głodu i bezrobocia oraz emigracji ponad 6 milionów Polaków. Wyludnia się Polskę, aby na miejsce usuwanych Polaków osiedlać w naszym Kraju Niemców, Żydów i innych obcokrajowców z Afryki i Azji, głównie z Państw islamskich. Jest to zagrożenie własności, miejsc pracy oraz narodowej i religijnej tożsamości Polaków.

Obniżono poziom umysłowy i moralny, osłabiono patriotyzm i spowodowano wynaradawianie polskiej młodzieży przez zawężenie programu wychowania i nauczania, zwłaszcza historii oraz przez zmniejszenie ilości szkół. Pogorszono stan zdrowia Polaków przez ograniczenie służby zdrowia i utrudnienie dostępu do leczenia. Niszczy się Polaków stosowaniem chorobotwórczych szczepień, zatruwaniem powietrza, wody i gleby, używaniem szkodliwych substancji w produkcji żywności i leków, wprowadzaniem zabójczych genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i żywności. Niszczy się Naród Polski osłabianiem małżeństwa i rodziny, zmniejszaniem liczby rodzących się dzieci, propagowaniem wynaturzonych związków partnerskich, demoralizowaniem i narkotyzowaniem młodzieży, wypieraniem polskiej kultury, rozbijaniem wspólnoty narodowej Polaków na nieistniejące a wymyślane przez Niemców Narody Ślązaków, Kaszubów i innych dla rozbicia Polski na kilka Państw.

Osłabiono bezpieczeństwo Polski przez zmniejszenie Wojska Polskiego i rozbudowywanie w naszym Kraju zagrażających  nam baz amerykańskich i niemieckich wojsk NATO, wciągających nas w agresje zbrojne przeciwko Narodom Afryki i Azji oraz w działania wojskowe przeciwko Rosji. Nie umacnia się nawet Policji Polskiej, planując używanie w Polsce szkolonej w Niemczech policji unijnej mającej wraz z NATO tłumić rosnące protesty Polaków.

Ta tragiczna sytuacja Polski jest dziełem wszystkich obecnych w Sejmie i Europarlamencie partii oraz odrywających się od nich nowych ugrupowań. Muszą być one odsunięte od władzy, a ich działacze  surowo karani.

Zaplanowane przez Zachód kolonizowanie i rozkładanie Polski powstrzymamy jedynie przez szybkie uwolnienie się od NATO i Unii Europejskiej, która zanim niedługo sama upadnie, może wcześniej doprowadzić do upadku Polski i wchłonięcia przez Niemcy.

Zwracamy się do hierarchii Kościoła Katolickiego, Kościoła Prawosławnego i pozostałych Kościołów Chrześcijańskich w Polsce o pomoc w uwolnieniu naszego Kraju od NATO i Unii Europejskiej – tego antypolskiego, antysłowiańskiego, antychrześcijańskiego, nieludzkiego imperium zła niszczącego narodowy, naturalny, Boży porządek Europy.

Naszym celem jest przywrócenie Polsce niepodległości, wstrzymanie wyprzedaży obcokrajowcom polskiego majątku narodowego i uruchomienie prawnej procedury odzyskiwania majątku zrabowanego, unieważnienie aktów sprzedaży polskiej ziemi obcokrajowcom, sprzedanie państwowej ziemi rolnej polskim rolnikom, zagospodarowanie odłogowanej ziemi i uruchomienie zlikwidowanych fabryk, zwiększenie produkcji przemysłowej i rolnej wedle potrzeb rynku krajowego i zagranicznego, zapewnienie Polakom mieszkania, bezpłatnego dobrego leczenia i kształcenia oraz pracy, płacy i emerytury umożliwiającej rodzinom wielodzietność i godne życie, umorzenie polskim instytucjom i Polakom lichwiarskich długów, umożliwienie powrotu do Kraju Polakom zmuszonym do emigracji, zwiększenie Wojska Polskiego do 300 tysięcy żołnierzy i wyposażenie w nowoczesne uzbrojenie, umocnienie Policji Polskiej i zlikwidowanie Straży Miejskiej, wprowadzenie jednolitego systemu banków państwowych i spółdzielczych stanowiących własność polską  i podlegających  władzy Państwa Polskiego.

Cele nasze są osiągalne w oparciu o wielkie bogactwa naturalne Polski i urodzajną ziemię mogącą wyżywić 80 milionów ludzi oraz o wielkie zdolności wynalazcze i pracowitość Polaków. W realizacji celów pomoże nam najkorzystniejszy gospodarczo i politycznie suwerenny i partnerski sojusz słowiański  z Rosją, Białorusią i Ukrainą, Czechami i Słowacją, Bułgarią, Serbią i pozostałymi Państwami Jugosłowiańskimi.

Takie cele są programem działania Polskiej Wspólnoty Narodowej od 1989 roku. Całościowy program zawiera książka „W obronie Polski. W obronie Słowiańszczyzny”. Opracowaliśmy projekt Konstytucji Polski, która może być wprowadzona po uzyskaniu przez nasz Kraj niepodległości. Opracujemy sprawiedliwą, narodową ordynację wyborczą, gwarantującą wybór władzy rządzącej w interesie Polski, dla dobra Polaków.

Jesteśmy partią reprezentującą polski ruch narodowy i ruch słowiański, które zapoczątkował w Polsce z końcem XIX wieku wielki Polak i Słowianin – przywódca Narodu Polskiego Roman Dmowski. Nasza stałość programowa, konsekwencja działania i międzynarodowe kontakty słowiańskie w ramach Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego upoważniają nas do zaproponowania jednoczenia Polaków wokół Polskiej Wspólnoty Narodowej i jej programu. Wzywamy Polaków uczących się, rolników, robotników, inteligentów do popierania Polskiej Wspólnoty Narodowej i wstępowania w jej szeregi. Wzywamy polskie organizacje narodowe i patriotyczne, rolnicze i robotnicze do współpracy z Polską Wspólnotą Narodową. Wspólnie wykorzystamy wybory do zdobycia władzy, która umożliwi nam pełną realizację programu zapewniającego Polsce niepodległość, siłę i przodujące miejsce w Europie, a Polakom wolność, godne twórcze życie i należne uznanie wśród Narodów Europy i Świata!

Polska Wspólnota Narodowa – Polski Komitet Słowiański
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, lipiec 2013 rok