Sprzeciw wobec przekształcenia Unii Europejskiej w Federację Europejską, w Stany Zjednoczone Europy

Polska Wspólnota Narodowa wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów przekształcenia Unii Europejskiej – sojuszu odrębnych Państw – w jedno Państwo federacyjne. Jest to całkowite pozbawienie już i tak ograniczonej w Unii Europejskiej suwerenności Państw narodowych, narażenie ich na rozpad na regiony, utratę kontroli nad majątkiem narodowym, niszczenie kultury narodowej i wynarodowienie. Parlamenty i Rządy narodowe stracą władzę na rzecz centralnych władz przekształconej w federację Unii Europejskiej.

Za planami powołania Federacji Europejskiej, czyli Stanów Zjednoczonych Europy stoją nacjonalistyczne elity USA i Niemiec, które taką biurokratyczną strukturą ponadnarodową chcą podporządkować europejskie Państwa i Narody swoim imperialistycznym celom, w tym także prowadzeniu agresywnych wojen.

Ta antynarodowa polityka jest całkowicie sprzeczna z interesami Narodów europejskich oraz z tradycjami Europy stanowiącej ojczyznę różnorodnych, odrębnych, wolnych Państw narodowych. Nie w ich niszczeniu i podporządkowaniu jednemu Państwu a w zachowaniu ich tożsamości, odrębności i wolności leży przyszłość Europy i jej rozwój oparty na pokojowej współpracy wszystkich suwerennych Państw europejskich.

Ze względu na powyższe, żądamy od Prezydenta, Sejmu, Senatu, Rządu Rzeczypospolitej Polskiej powstrzymania groźnego dla Polski i innych Państw europejskich procesu federalizacji Europy. Jeśli nie jest to możliwe, żądamy rozpoczęcia procedury wyjścia Polski z Unii Europejskiej jako szkodliwej struktury międzynarodowej, przeczącej nawet swoim pierwotnym założeniom. Zgoda na przynależność do innej już Unii Europejskiej wymaga ponownej decyzji Narodu Polskiego wyrażonej w ogólnonarodowym referendum, którego domagamy się niezwłocznie.

Obrona suwerenności Polski poprzez powstrzymanie szkodliwych przemian Unii Europejskiej albo wyjście z Unii Europejskiej jest konstytucyjnym obowiązkiem Sejmu i Senatu, Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej - Bolesław Tejkowski

Warszawa, wrzesień 2012 rok