Program Polskiej Wspólnoty Narodowej

Nasz program

Nasz program wynika z sytuacji Polski, Polaków, polskich obywateli, z obecnego stanu Narodu i Państwa Polskiego. Program nasz wyrasta z poczucia zgodności z Naturą, z naturalnym porządkiem Świata, z naturalnymi prawidłowościami kształtującymi życie ludzi, rodzin i Narodu, wytyczającymi ich cele, potrzeby i zasady postępowania, od których odstępować nie wolno.

Podstawą programu jest respektowanie praw Natury oraz wynikającej z nich istoty Ludzkości złożonej z Narodów zorganizowanych w Państwa. Niszczenie Natury i Narodu jako najważniejszej wspólnoty ludzkiej jest niszczeniem Ludzkości, niszczeniem Człowieka.

Podstawą programu jest uznawanie naturalnej przynależności Narodu Polskiego do rodziny Narodów Słowiańskich, do Słowiańszczyzny. Najbliższe pokrewieństwo etniczne i kulturowe Narodów Słowiańskich, ich wspólne dzieje, wspólne zagrożenia i wspólne możliwości największego rozwoju przemawiają za najbardziej naturalnym i najkorzystniejszym przymierzem Narodu Polskiego ze wszystkimi Narodami Słowiańskimi.

Podstawą programu jest naturalne, przyrodzone prawo Narodu Polskiego do niepodległego Państwa, stanowiącego najwyższą organizację polityczną Narodu oraz do wyłącznej własności terytorium swego Państwa ze wszystkimi jego bogactwami naturalnymi i budowlami.

Wyznaczona w 1945 roku granicami Państwa Polskiego ziemia polska i wszystko co się w niej znajduje i na niej stoi jest wielowiekowym dorobkiem i dziedzictwem Narodu Polskiego, jest wyłączną własnością polską, własnością państwową i komunalną oraz grupową i indywidualną polskich obywateli o jednym obywatelstwie jako obowiązującej normie.

W świetle tego naturalnego prawa, prywatyzacja – przekazująca wspólną wszystkim polskim obywatelom polską własność państwową obcokrajowcom – jest bezprawiem i złodziejstwem, skazującym okradziony Naród Polski na masowe bezrobocie i nędzę.

Dobro wspólne Narodu Polskiego wymaga uznania nadrzędnej roli Państwa jako:
- regulatora stosunków międzynarodowych oraz wewnętrznych stosunków społecznych pomiędzy klasami społecznymi, grupami zawodowymi i jednostkami,
- inicjatora rozwoju gospodarki, oświaty, nauki, sztuki,
- strażnika bezpieczeństwa narodowego, sprawiedliwości społecznej i zdobyczy socjalnych.

Nadrzędna rola Państwa jako najwyższego dobra Narodu jest gwarantem wszechstronnego rozwoju wspólnoty narodowej i godnego życia wszystkich obywateli.

Zapewnienie niezbędnej dla dobra Narodu nadrzędnej roli Państwa wymaga, aby wspólną wszystkim obywatelom polską własnością państwową były: bogactwa naturalne, kopalnie, szyby naftowe, gazowe i inne przedsiębiorstwa wydobywcze, rzeki, jeziora i morskie wody terytorialne, wodociągi, lasy, drogi, koleje, komunikacja miejska, komunikacja lotnicza i morska, porty lotnicze i morskie, stocznie morskie, elektrownie i rafinerie oraz systemy przesyłowe energii elektrycznej, gazu i paliw, huty, zakłady zbrojeniowe, spichlerze, banki, zakłady ubezpieczeń, telekomunikacja, poczta, najważniejsze stacje telewizyjne i radiowe oraz gazety. Pozostałe obiekty mogą być własnością państwową i komunalną, własnością pracowniczą i spółdzielczą, prywatną własnością spółkową i indywidualną.

W programie odrzucamy narzuconą nam przez Zachód kolonialną koncepcję pozbawionej nauki i technologii uzależnionej Polski jako małego producenta i dużego rynku zbytu zachodnich towarów. Jest to główna przyczyna polskiego bezrobocia i nędzy oraz wywozu z Polski tanich surowców i taniej siły roboczej oraz dużych zysków.

Dlatego postulujemy wielki rozwój nauki i oświaty oraz wydatny wzrost nowej technologii i produkcji w oparciu o rozeznanie zapotrzebowania krajowego i zagranicznego na polskie towary. Prowadzić to będzie do zwiększenia zaopatrywania własnej ludności w polskie towary oraz do odzyskiwania dla nich straconych rynków zagranicznych.

Ze względu na swoje wielkie zasoby naturalne, a w tym surowcowe, Polska powinna produkować 2 razy więcej towarów rolnych i przemysłowych, niż sama spożywa. Połowę swojej produkcji zarówno rolnej, jak i przemysłowej powinna eksportować. Niemcy produkują 4 razy więcej, niż same spożywają, zalewając swoimi towarami rynki zbytu wielu Krajów. Wielkość produkcji jest miernikiem siły i dobrobytu.

Program nasz uwzględnia konieczną potrzebę ponownego uzyskania przez Polskę samowystarczalności, umożliwiającej samodzielne zapewnienie Narodowi optimum socjalnego z własnych zasobów krajowych. Musi to być samowystarczalność oparta o własną produkcję żywności, lekarstw, energii, odzieży, mieszkań z wyposażeniem, środków komunikacji masowej i indywidualnej, uzbrojenia.

Realizacja tego programu jest możliwa, gdyż po Rosji i Ukrainie Polska jest najbogatszym Krajem Europy. Może zapewnić 80 milionom ludzi nie tylko wyżywienie, ale też stopę życiową równą bogatym Państwom Zachodu. Nasz program daje taką szansę – uruchomienia dla Polaków tego wielkiego polskiego bogactwa. Jest ono obecnie wykorzystywane w małej części i w większości rabowane przez kolonizujące nas Państwa Zachodu.

Realizacja programu wymaga jedności Narodu Polskiego, wszystkich Polaków przenikniętych poczuciem narodowej wspólnoty. Tak potrzebna nam narodowa jedność i zgoda jest rozbijana przez zdradziecką klasę polityczną rządzącą Polską oraz przez wyzyskującą klasę wielkich posiadaczy, w znacznej części obcego pochodzenia. Dzisiejsze kapitalistyczno-globalistyczne sprzeczności klasowe, rodzące wyzysk i niesprawiedliwość, będą zastąpione współpracą klas społecznych jako równoprawnych części Narodu, niezbędnych i uzupełniających się w ramach społecznego podziału pracy.

Potrzebna nam jedność Polaków jest rozbijana przez sztuczne eksponowanie coraz mniej znaczącego podziału na lewicę i prawicę. W realizacji programu coraz większe znaczenie ma najważniejszy podział na patriotów i kosmopolitów, na patriotów i antypatriotów, na zwolenników polskości i przeciwników polskości, na zwolenników sprawiedliwości społecznej i przeciwników sprawiedliwości społecznej.

Potrzebna nam jedność Narodu Polskiego jest rozbijana przez podsycanie walki klerykalizmu z antyklerykalizmem. W realizacji programu najważniejsze znaczenie ma obowiązująca wszystkich Polaków jedna moralność, niezależnie od przynależności światopoglądowej i religijnej. Najważniejsza jest polskość i przynależność do Narodu Polskiego. Najważniejsze jest być Polakiem żyjącym moralnie, niezależnie od uzasadnień religijnych czy niereligijnych. Jest to szczególnie ważne w epoce globalizmu, kiedy to ludzie obcy, wrogo nastawieni do Polski i Polaków, obnoszą się ze swoim katolicyzmem, chcąc przez to uchodzić za Polaków. Co więcej – wykorzystując uczucia religijne Polaków, w imię wiary katolickiej i z katolickimi hasłami na ustach niszczą Naród Polski i wtrącają Polskę we wrogie struktury zachodniego globalizmu.

Dlatego realizacja programu wymaga wysokiej świadomości narodowej, wymaga przywracania prawdziwej historii narodowej bezlitośnie fałszowanej przez wrogów, wymaga powszechnego patriotyzmu, wielkiej miłości do Polski, do Narodu Polskiego, do Polaków. Uczucie miłości do własnego Narodu łączy się organicznie z uczuciem szacunku do innych Narodów. W czasach pogardzania przez Zachód Narodem Polskim i innymi Narodami Słowiańskimi, jest nam szczególnie potrzebna duma narodowa. Musimy być dumni z Polski jako naszej Matki–Ojczyzny i odpowiedzialni za jej losy. Musimy być dumni, że jesteśmy Polakami i Słowianami, musimy mieć ambicję samodzielnego i twórczego działania we własnym Kraju. Nie wolno nam godzić się na rolę poniżanych pracowników wysługujących się Zachodowi. Sił do działalności we własnym Kraju dodać nam musi tęsknota za Polską niepodległą, rozwiniętą, bogatą, doskonałą, przodującą wśród Krajów Europy. Musimy mieć w sobie wolę walki o taką wymarzoną Polskę, o ukształtowanie nowoczesnego i twórczego Narodu Polskiego, o ukształtowanie nowoczesnych, przedsiębiorczych, pracowitych i szczęśliwych Polaków. Potrzebne jest nam przekonanie stanowiące naczelną zasadę narodowego działania, że rozwój Polski oraz materialny i duchowy dobrobyt dla nas i naszych rodzin, dla całego Narodu Polskiego osiągamy we własnym Kraju własnym wysiłkiem, a nie kosztem innych Narodów, z którymi mamy być gotowi do pokojowej współpracy.

Realizacja programu wymaga od Polaków poczucia posłannictwa. Musimy wierzyć, że Polacy mogą dać Polsce, Słowiańszczyźnie, Europie, Światu wizję nowego porządku światowego, nowej cywilizacji słowiańskiej, nowego ustroju sprawiedliwości społecznej, przeciwstawiając się globalizmowi oraz jego tworom – Unii Europejskiej i NATO – niszczącym Naród Polski i inne Słowiańskie Narody. Naszym posłannictwem jest ocalenie tożsamości Narodu Polskiego i osiągnięcie suwerenności Państwa Polskiego oraz cywilizacyjnego przodownictwa Polski i całej Słowiańszczyzny. Wymaga to pozbycia się narzuconego nam przez Zachód poczucia słabości, bezwartościowości i uzależnienia. Warunkiem powodzenia w spełnieniu posłannictwa jest przekonanie Polaków o swojej wielkiej, polskiej i słowiańskiej wartości i sile.

Realizację naszego pozytywnego programu utrudnia szerzenie w Polsce kosmopolityzmu, antypolskości, demoralizacji, niewiedzy, zwątpienia, kłamstwa, fałszerstwa historycznego. Wymaga to od nas wielkiego odrodzenia narodowego, odrodzenia patriotycznego, moralnego i umysłowego, odkrywania prawdy i dobra, kształtowania woli trwania, oporu i walki, bez czego niemożliwe są zmiany na lepsze, bez czego niemożliwy jest jakikolwiek postęp.

Program szczegółowy

1. Sporządzenie spisu stanu własności w Państwie Polskim. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, co jest czyją własnością w Polsce, w jakim stopniu polski majątek narodowy został zawłaszczony przez zachodni kapitał.

2. Przejęcie na własność Państwa tych sprywatyzowanych przedsiębiorstw państwowych, które zostały sprzedane za zaniżoną cenę, nie wywiązują się z umowy sprzedaży, nie płacą podatków, nie wypłacają zarobków zatrudnionym pracownikom, wywożą zysk za granicę. Na tych samych zasadach - przejęcie na własność Państwa nowo zbudowanych przedsiębiorstw prywatnych. Stanowić to będzie pierwszy etap odzyskania przez Polskę na zasadzie przymusowego wykupu wszystkich przedsiębiorstw zawłaszczonych przez Zachód w złodziejskiej prywatyzacji.

3. Odrzucenie wszelkich majątkowych roszczeń obcokrajowców wobec Polski i Polaków.
- W przypadku Niemców: Utrzymać postanowienia Konferencji Poczdamskiej, że zmiana granic Państwa Polskiego w wyniku II wojny światowej oraz przesiedlenie Polaków z ZSRR do Polski w nowych granicach i przesiedlenie Niemców z Polski do Niemiec oznacza zmianę obywatelstwa oraz utratę praw własności Polaków w ZSRR i utratę praw własności Niemców w Polsce. Tak, jak przesiedleni Polacy nie mają prawa do swojej byłej własności na Ukrainie, Białorusi, Litwie i Rosji, tak przesiedleni Niemcy nie mają prawa do swojej byłej własności w Polsce. Tak, jak ziemie poniemieckie zostały oddane Polsce, tak też własność poniemiecka na tych ziemiach została oddana Polsce i Polakom. Polakom za byłą własność pozostawioną w ZSRR należy się odszkodowanie od Państwa Polskiego, a Niemcom za byłą własność pozostawioną w Polsce należy się odszkodowanie od Państwa niemieckiego, które otrzymali. Wszelkie starania Niemców o odzyskanie swej byłej własności w Polsce lub uzyskanie za nią odszkodowania są bezprawne. Mają charakter złodziejskiego wyłudzania oraz są w istocie czynami neonazistowskimi, zmierzającymi do odwracania sprawiedliwych wyników II wojny światowej i rabowania Polaków. Wyroki sprzedajnych sądów, zwracające Niemcom ich byłą własność w Polsce, są bezprawne i solidaryzujące się z nazistowskim duchem odwetu. Dlatego przechwytywana przez Niemców polska własność będzie ponownie oddana Polakom, a sędziowie wydający takie fałszywe wyroki będą pociągnięci do odpowiedzialności.
- W przypadku Żydów: Dokonane w Polsce przez Niemców w czasie II wojny światowej zniszczenia nieruchomości, w tym żydowskich i ich powojenna odbudowa na koszt Narodu Polskiego uczyniły własność pożydowską własnością Polski i polskich obywateli. Za zniszczoną przez Niemców własność żydowską w Polsce, Żydzi i ich potomkowie mieszkający poza Polską, w tym w Izraelu otrzymali od Niemiec wystarczające odszkodowanie, którego nie otrzymali Polacy. Dlatego Żydom mieszkającym poza Polską nie należy się w Polsce ani ich była własność, ani odszkodowanie za nią.

4. Uregulowanie w Polsce, a zwłaszcza na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej stosunków własnościowych. Przyznanie polskim obywatelom na własność użytkowane przez nich nieruchomości w miejsce dzierżawy wieczystej. Notarialne udokumentowanie polskiej własności prywatnej, spółdzielczej, komunalnej i państwowej.

5. Przyznanie Polonii – wszystkim żyjącym za granicą Polakom – prawa i pomocy do osiedlenia się na stałe w Polsce i otrzymania obywatelstwa polskiego.

6. Zakaz sprzedaży obcemu kapitałowi przedsiębiorstw i ziemi, która ze względu na swoje podstawowe dla Narodu znaczenie może być tylko własnością Państwa Polskiego, polskich samorządów i polskich obywateli o jednym obywatelstwie. Jest to tym bardziej konieczne, gdyż rodzinna własność chłopska ziemi jest podstawą gospodarki rolnej.

7. Maksymalne zwiększenie produkcji rolnej – żywności, lnu, jedwabiu i wełny oraz biopaliw, poprzez zagospodarowanie odłogów oraz intensywniejsze wykorzystanie ziemi, co pozwoli na rozwinięcie produkcji roślinnej i hodowli zwierząt. Zagwarantowanie pełnego skupu płodów rolnych przez Państwo po cenach opłacalnych, co powiększy dochodowość gospodarstw rolnych i uczyni je rozwojowymi. Maksymalne zwiększenie eksportu żywności.

8. Zakaz produkcji żywności genetycznie zmodyfikowanej, zagrażającej człowiekowi. Zakaz przemysłowej hodowli powodującej cierpienie zwierząt, zatruwającej środowisko naturalne i szkodzącej ludziom.

9. Powiększenie powierzchni lasów do 1/3 powierzchni Polski, przeznaczając na zalesienie grunty od 6 klasy.

10. Przywrócenie czystości środowiska naturalnego poprzez przymusowe stosowanie oczyszczalni ścieków i utylizacji odpadów w miejscowościach i przedsiębiorstwach produkcyjnych.

11. Zwiększenie wydobycia gazu i ropy naftowej przez uruchomienie odkrytych w Polsce wielkich złóż tych surowców energetycznych.

12. Zwiększenie wydobycia siarki oraz węgla z obecnych 90 milionów ton rocznie do – jak poprzednio - 200 milionów ton przez ponowne otwieranie zamykanych kopalń i ich modernizację. Rosnące w Świecie zapotrzebowanie na węgiel zachęciło Wielką Brytanię do otwierania swoich zamkniętych kopalń przy pomocy polskich górników nie mających pracy w Polsce. Uruchomienie produkcji gazu i benzyny z węgla.

13. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej poprzez budowę przede wszystkim elektrowni wodnych, wiatrowych i słonecznych.

14. Zwiększenie produkcji miedzi, stali, aluminium i wszelkich wyrobów z tych metali oraz zwiększenie produkcji materiałów budowlanych.

15. Rozwinięcie przemysłu elektronicznego, maszynowego, narzędziowego, stoczniowego, lotniczego, kolejowego, samochodowego, włókienniczego (przywrócenie Łodzi poprzednich mocy produkcyjnych), obuwniczego, budowlanego, meblarskiego oraz przemysłu technicznego wyposażenia mieszkań i innych pomieszczeń (pralki, lodówki, kuchenki, sanitariaty, armatura), a także przemysłu zbrojeniowego.

16. Na podstawie zlecanych Politechnikom projektów, zwiększenie lub ponowne uruchomienie polskiej produkcji sprzętu elektronicznego, maszyn, narzędzi, statków, samolotów, śmigłowców, taboru kolejowego, ciągników, samochodów, motocykli, skuterów, rowerów. W szczególności uruchomienie własnej polskiej produkcji najnowszej generacji komputerów, telewizorów, radioodbiorników, telefonów, maszyn rolniczych i budowlanych, samolotów i śmigłowców zadaniowych, lokomotyw i wagonów kolejowych, statków handlowych (przywrócenie stoczniom poprzednich mocy produkcyjnych), a także uruchomienie własnej polskiej produkcji samochodów z wykorzystaniem wybitnych, światowych osiągnięć fabryki samochodów Star w Starachowicach, zawłaszczonej w prywatyzacji przez Niemców i zlikwidowanej jako konkurencyjnej dla gorszego Mercedesa i Mana. Dumą Polaków musi być europejskiej klasy własny polski samochód osobowy, wzorowany na doskonałym, niedopuszczonym do produkcji projekcie Syreny i Poloneza, a także samochód dostawczy, ciężarowy, autokarowy, których produkcja wpłynie na rozwój całej gospodarki.

17. Rozbudowanie pełnomorskiej floty rybackiej oraz odtworzenie nieomal całkowicie zlikwidowanej pełnomorskiej floty handlowej i pasażerskiej.

18. Ponowne przejęcie na własność komunalną i przywrócenie eksmitowanym lokatorom domów komunalnych zawłaszczonych przez prywatnych właścicieli. Przyznawanie oczekującym na mieszkanie poeksmisyjnych pustostanów, których wielka ilość w całym Kraju przypomina niemiecką akcję okupacyjną usunięcia Polaków z mieszkań przeznaczonych dla Niemców. Uczynienie wszystkich mieszkań komunalnych i spółdzielczych - mieszkaniami własnościowymi w drodze taniego wykupu, przy ogólnym obniżeniu wygórowanych czynszów. Zwiększenie własnościowego i komunalnego budownictwa mieszkaniowego, pozwalającego wszystkim potrzebującym uzyskanie mieszkania. Poprzez przydzielanie mieszkań socjalnych zlikwidowanie bezdomności, stanowiącej jeden z najbardziej haniebnych skutków przemian globalistycznych. Mieszkanie jest podstawową potrzebą i prawem człowieka, bez którego nie można żyć. Dlatego każde mieszkanie musi być własnością mieszkających w nim ludzi.

19. Modernizowanie starych i budowanie nowych linii kolejowych i dróg kołowych, w tym autostrad. Uczynienie kolei głównym przewoźnikiem ludzi i towarów, z ograniczeniem do minimum ruchu TIR-ów na drogach.

20. Zwiększenie wydatków na naukę, technikę i wynalazczość z obecnych 0,45% budżetu Państwa do 12%, co stanowi konieczną podstawę szybkiego i dużego wzrostu gospodarczego i dobrobytu. Inwestowanie w naukę jest najbardziej opłacalne i przynosi największe korzyści.

21. Rozwinięcie polskiego, państwowego i spółdzielczego systemu bankowego, udzielającego przedsiębiorstwom, organizacjom i osobom wszelkich pożyczek inwestycyjnych, w tym mieszkaniowych oraz konsumpcyjnych i innych na czas nie przekraczający 15 lat, na roczne oprocentowanie od 0,5% do 5%. Jest to wystarczające oprocentowanie zapewniające bankom dochodowość, prowadzące do wzrostu konsumpcji, inwestycji i produkcji oraz rozwoju gospodarczego. Wyższe oprocentowanie jest niedopuszczalne jako lichwiarskie i prowadzące do wyzysku oraz duszące rozwój gospodarczy. Taki wyzysk i duszenie rozwoju stosują prywatne bądź państwowe banki obce w Polsce, wywożące nadmierne zyski za granicę.

22. Chronienie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Moralne i prawne wyeliminowanie zabijania dzieci nienarodzonych oraz ludzi chorych i starych.

23. Zlikwidowanie korzystnej tylko dla kapitalistów plagi bezrobocia. Zapewnienie wszystkim zatrudnienia w Kraju przez rozwój nauki, produkcji, handlu i usług, przez roboty publiczne oraz przez skracanie czasu pracy do 6 godzin dziennie i 5 dni tygodniowo. Praca jest dobrem osobistym i społecznym, które musi być w ten sposób rozdzielone na wszystkich dorosłych obywateli. Przerwanie opuszczania Polski przez Polaków i sprowadzania na ich miejsce obcokrajowców. Spowodowanie powrotu do pracy w Polsce wszystkich Polaków zmuszonych do pracy za granicą. Dlatego nowe miejsca pracy musi przede wszystkim zapewniać Państwo, lecz również właściciele sprywatyzowanych przedsiębiorstw. Prywatne przedsiębiorstwa, przynoszące zysk właścicielowi, mają również przynosić zysk zatrudnionym pracownikom i Państwu.

24. Podniesienie sztucznie zaniżonych płac, rent i emerytur jako aktu sprawiedliwości społecznej oraz koniecznego bodźca wzrostu produkcji i rozwoju gospodarczego przez wzrost spożycia. Podniesienie najniższych płac, rent i emerytur, zapewniających co najmniej minimum socjalne, czyli wydatki na wyżywienie, ubranie i mieszkanie. W trosce o wykształcenie i zdrowie Narodu - podniesienie płac nauczycieli i lekarzy, których najniższe płace muszą wynosić podwójną średnią płacę krajową, a najniższe płace pielęgniarek muszą wynosić średnią płacę krajową. W trosce o rozwój Polski - podniesienie płac naukowców, inżynierów, techników i robotników. W trosce o bezpieczeństwo Polski i Polaków - podniesienie płac w Wojsku Polskim, Policji Polskiej i służbach specjalnych. Zweryfikowanie istniejących aktualnie najwyższych płac i ich obniżanie w przypadku nieuzasadnionej wysokości. W sytuacji przejściowego bezrobocia, zasiłki dla bezrobotnych muszą wynosić co najmniej połowę najniższej płacy. Emerytury od 65 roku życia muszą wynosić połowę uzyskanej w całym okresie pracy średniej płacy, powiększonej lub pomniejszonej w zależności od długości okresu pracy i nie mogą być mniejsze od najniższej płacy. System emerytalny będzie oparty wyłącznie o polski, państwowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zobowiązany do pobierania składek emerytalnych od płac, stypendiów i dodatków na dzieci.

25. Przyznanie matkom z okazji urodzenia każdego dziecka jednorazowego wynagrodzenia wynoszącego roczną sumę najniższej płacy miesięcznej oraz przyznanie wynoszących połowę najniższej płacy miesięcznych dodatków na każde dziecko od urodzenia do 18 roku życia, przyznanie pracującym matkom półrocznych pełnopłatnych urlopów macierzyńskich, zaliczanie niepracującym matkom czasu wychowywania dzieci do 18 roku życia do składkowego okresu pracy przy przyznawaniu emerytury. Stanowić to będzie materialną podstawę tworzenia rodzin wielodzietnych i uzyskania dużego przyrostu naturalnego oraz wyeliminowania zabijania dzieci nienarodzonych. Umożliwi to uzyskanie najkorzystniejszego dla rozwoju Polski zaludnienia wynoszącego 60 milionów Polaków.

26. Zapewnienie wszystkim bezpłatnego lecznictwa państwowego utrzymywanego z budżetu Państwa i powszechnych ubezpieczeń zdrowotnych, zwiększenie wydatków na ilościowy i jakościowy rozwój służby zdrowia i jej prawidłowe funkcjonowanie. Uzupełnianie wystarczającego dla wszystkich podstawowego lecznictwa państwowego dodatkowym lecznictwem prywatnym.

27. Zapewnienie wszystkim bezpłatnego szkolnictwa państwowego utrzymywanego z budżetu Państwa, zwiększenie wydatków na ilościowy i jakościowy rozwój państwowego szkolnictwa podstawowego, średniego i wyższego.

28. Objęcie wszystkich od 6 roku życia obowiązkowym nauczaniem w 6-letniej szkole podstawowej i 6-letniej szkole średniej trzech rodzajów, przystosowanych do zróżnicowanych zdolności i zainteresowań uczniów. Będzie to 6-letnia średnia szkoła zawodowa, 6-letnia średnia szkoła techniczna, 6-letnia średnia szkoła ogólnokształcąca - gimnazjum, technikum, liceum. Wprowadzenie dla uczniów obowiązkowych mundurków szkolnych. W szkołach podstawowych i trzech rodzajach szkół średnich podstawą i łącznikiem nauczania i wychowania będą: język polski, matematyka, biologia, historia Polski na tle historii Słowiańszczyzny i Europy, wychowanie moralne i patriotyczne, wychowanie fizyczne i sportowe. Pierwszym językiem obcym będzie słowiański język rosyjski jako najważniejszy dla Polaków, a następnymi - angielski i niemiecki. Przeniesienie nauki religii ze szkół do bogato rozwiniętych obiektów kościelnych. Zlikwidowanie podstawowych i średnich szkół prywatnych. Zapewnienie całej młodzieży 12-letniego nauczania szkolnego i osiągnięcia zróżnicowanego wykształcenia średniego daje możliwość dobrego wykształcenia i wychowania oraz kształtowania twórczej osobowości wszystkich młodych Polaków wchodzących w dorosłe życie. Powszechne wykształcenie średnie jest dzisiaj niezbędne dla umysłowo-moralnego rozwoju człowieka oraz dla szybkiego rozwoju Narodu i cywilizacji.

29. Przywrócenie jednego, zjednoczonego Związku Harcerstwa Polskiego jako jedynej mundurowej organizacji dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i średnich, działającej pod opieką Wojska Polskiego i współpracującej ze szkołą i rodzicami.

30. Odbywanie - po ukończeniu szkoły średniej - rocznej zasadniczej służby wojskowej obowiązującej wszystkich mężczyzn i rocznego przysposobienia wojskowego obowiązującego wszystkie kobiety, umożliwiających przygotowanie do studiów wyższych. Objęcie służbą wojskową i przysposobieniem wojskowym wszystkich wiąże Wojsko Polskie z Narodem i nadaje mu charakter patriotyczny, upowszechnia świadomość narodową i patriotyzm oraz poczucie więzi z Polską, podnosi ogólną dyscyplinę, obowiązkowość i odpowiedzialność, przeciwdziała wiązaniu się z obcymi służbami specjalnymi i zdradzaniu Polski, stwarza powszechną i świadomą siłę obronną odstraszającą wroga przed napadem na Polskę, a w razie wojny przeciwdziała bezkarnemu mordowaniu umiejącej walczyć ludności cywilnej oraz zwiększa szanse obrony Kraju.

31. Ułatwianie młodzieży – po odbyciu rocznej służby wojskowej i rocznego przysposobienia wojskowego – podejmowania pracy lub studiów wyższych albo pozostawania w Wojsku Polskim w charakterze żołnierza zawodowego. Pomaganie tanimi kredytami w uzyskiwaniu mieszkania sprzyjającego zakładaniu rodziny.

32. Rozbudowanie i przygotowanie wyższych uczelni państwowych do objęcia studiami dziennymi w każdym roku co najmniej 1/3 młodzieży kończącej po szkole średniej roczną zasadniczą służbę wojskową i roczne przysposobienie wojskowe. Zlikwidowanie wyższych uczelni prywatnych. Zapewnienie wszystkim studentom stypendium socjalnego w wysokości najniższej płacy, a studentom osiągającym najlepsze wyniki w nauce - stypendium naukowego w wysokości płacy średniej krajowej. Zapewnienie studentom zamiejscowym bezpłatnego miejsca w Domu Studenckim.

33. Wprowadzenie na rzecz Państwa tylko jednego, równego podatku liniowego w wysokości 10% od wszelkich przychodów wszystkich osób, organizacji, przedsiębiorstw. W zależności od sytuacji, podatek może być okresowo zwiększany w granicach od 10% do 20% przychodów. Taki podatek jest najbardziej sprawiedliwy dla podatników, przeciwdziała ukrywaniu przychodów, daje wszystkim satysfakcję z utrzymywania własnego Państwa, najlepiej wpływa na wzrost inwestycji, produkcji, zatrudnienia i zarobków, w efekcie powoduje zwiększenie liczby podatników i ich przychodów. Mniejszy podatek pobierany od większej liczby podatników i ich przychodów daje Państwu większe wpływy, aniżeli podatek wygórowany blokujący rozwój gospodarczy i zmniejszający liczbę podatników i ich przychody.

34. Wprowadzenie na rzecz Kościołów podatku liniowego w wysokości 0,5% od wszelkich przychodów osób deklarujących przynależność do określonego Kościoła. Przekazywanie przez Państwo tego podatku kierownictwom poszczególnych Kościołów. Zniesienie finansowania Kościołów przez Państwo.

35. Powiększenie Wojska Polskiego do około 320 tysięcy żołnierzy, złożonego ze stałej liczby około 120 tysięcy żołnierzy zawodowych (300 generałów, 30 000 oficerów, 60 000 podoficerów, 30 000 szeregowców) i zmiennej (zależnej od wielkości męskiego rocznika absolwentów szkół średnich) liczby około 200 tysięcy żołnierzy poborowych -szeregowców rocznej zasadniczej służby wojskowej. Umocnienie Wojska Polskiego przez wyposażenie w nowoczesne i skuteczne uzbrojenie, zwielokrotnienie siły ognia, kształtowanie wysokiego morale i patriotyzmu. Znaczne rozbudowanie wojsk pancernych, rakietowych, lotniczych oraz obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Udoskonalenie wojskowych służb specjalnych - Wywiadu Wojskowego i Kontrwywiadu Wojskowego. Powołanie państwowej średniej Szkoły Kadetów dla absolwentów szkół podstawowych ze szczególnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami wojskowymi. Zwiększenie liczby państwowych średnich i wyższych szkół oficerskich. Powołanie na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich państwowej uczelni wyższej - Polskiej Akademii Wojskowej, dostępnej dla absolwentów wszystkich państwowych uczelni wyższych w Polsce oraz dla polskich oficerów i generałów, kształcącej wojskową kadrę dowódczą Wojska Polskiego z kadrą generalską na czele, wypracowującej doktrynę wojenną, doktrynę obrony Polski, nowe zasady uzbrojenia i organizacji wojska, i dowodzenia wojskiem. Ukierunkowanie Wojska Polskiego na skuteczną obronę Polski i zrezygnowanie z wszelkich operacji wojskowych poza granicami Kraju. Natychmiastowe wycofanie polskich żołnierzy z Afganistanu oraz z innych Państw.

36. Uczynienie Policji Polskiej jedynym, jednolitym i wielofunkcyjnym organem państwowym, strzegącym porządku wewnętrznego i walczącym z przestępczością w Polsce. Ze względu na przerost kadrowy, dublowanie funkcji i bałagan kompetencyjny – rozwiązanie Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Straży Miejskiej i przekazanie ich zadań wyspecjalizowanym komórkom Policji Polskiej pod jednym kierownictwem Komendy Głównej. Wzmoże to koordynację działań i poprawi skuteczność osiągania celów. Powiększenie Policji Polskiej do 150 tysięcy funkcjonariuszy. Zmniejszenie liczby i ograniczenie uprawnień wszelkich organizacji ochrony.

37. Zreorganizowanie i udoskonalenie cywilnych służb specjalnych – Służby Bezpieczeństwa Wewnętrznego (obecna Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i Służby Wywiadu (obecna Agencja Wywiadu).

38. Rozwiązanie Instytutu Pamięci Narodowej i przekazanie wszystkich posiadanych przez niego dokumentów Archiwum Państwowemu, nadzorowanemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

39. Podniesienie znaczenia Sejmu jako jedynego organu władzy ustawodawczej przez likwidację zbędnego Senatu. Podniesienie jakości Sejmu przez zmniejszenie ilości posłów do 300 osób. Stworzy to możliwość lepszego doboru posłów oraz skoncentrowania władzy ustawodawczej w jednym organie bardziej kompetentnym umysłowo, moralnie, patriotycznie i politycznie. Do Sejmu będą wybierani w wyborach powszechnych kandydaci od 25 roku życia o jednym obywatelstwie polskim, wysuwani przez partie polityczne i komitety społeczne. Kancelaria Sejmu będzie liczyć co najwyżej 100 pracowników.

40. Wprowadzenie silnej wykonawczej władzy prezydenta, mającego prawo wydawania dekretów z mocą ustawy, kierującego rządem przy pomocy mianowanego przez siebie i zatwierdzanego przez Sejm premiera, który mianuje ministrów i wojewodów jako członków rządu, zatwierdzanych przez prezydenta i Sejm. Na prezydenta będą wybierani w wyborach powszechnych kandydaci od 40 roku życia o jednym obywatelstwie polskim, wysuwani przez partie polityczne i komitety społeczne. Zmniejszenie Kancelarii Prezydenta z obecnego 1 tysiąca pracowników do 100 pracowników. W 1939 roku Kancelaria Prezydenta zatrudniała 40 pracowników.

41. Ustanowienie obowiązkowych wyborów do Sejmu i na prezydenta, odbywanych w jednym dniu, wybierających Sejm i prezydenta na okres 5-letniej kadencji. Ustanowienie obowiązkowych wyborów do samorządów na okres 5-letniej kadencji oraz obowiązkowych referendów w sprawach ważnych dla Polski, których wyniki jako wola Narodu będą obowiązywać Sejm, prezydenta, rząd i samorządy.

42. Zapewnienie swobodnego wybierania Sejmu i prezydenta w oparciu o system wielopartyjny i komitety społeczne. Przyjęcie nowej ordynacji wyborczej, przyznającej partiom politycznym i komitetom społecznym prawo wysuwania w wyborach sejmowych swoich kandydatów na posłów do Sejmu we wszystkich okręgach wyborczych na podstawie uzyskania jednej listy pisemnych oświadczeń poparcia od 10 tysięcy obywateli oraz prawo wysuwania w wyborach prezydenckich swoich kandydatów na prezydenta na podstawie uzyskania pisemnych oświadczeń poparcia również od 10 tysięcy obywateli. Przydzielanie biorącym udział w wyborach partiom politycznym i komitetom społecznym jednakowych środków finansowych z budżetu Państwa i jednakowego dostępu do mediów, poza których granice wychodzić nie wolno. Chodzi o to, aby o wyborze kandydatów na posłów i na prezydenta danej partii politycznej czy danego komitetu społecznego decydował poziom osobisty kandydatów, ich program i wola wyborców, a nie przewaga finansowa i medialna, prowadząca do zdziczałej i kłamliwej kampanii propagandowej. Równy dostęp do finansów i mediów wraz z obowiązkiem głosowania w wyborach i referendach zmieni obecną partiokrację czy też mafiokrację na demokrację, zwaną po polsku ludowładztwem albo narodowładztwem. Spełniona zostanie zasada demokracji, że rządzić mogą ci, których popiera większość, czyli ci, którzy w wyborach otrzymują co najmniej 50% + 1 głosów osób uprawnionych do głosowania, a nie większość głosów osób głosujących i to niezależnie od frekwencji wyborczej, która jest obecnie mniejszościowa. Tym sposobem dzisiaj rządzą ci, których popiera mniejszość. Zasady demokracji wymagają obniżenia progu wyborczego, zapewniającego wejście do Sejmu ugrupowań już od 3% głosów otrzymanych w skali Kraju. Zapewni to w Sejmie reprezentację całego Narodu, podczas gdy w obecnym Sejmie jest reprezentowana 1/3 społeczeństwa.

43. Zmniejszenie liczby ministerstw z obecnych 19 do 15. Będą to:
      - Ministerstwo Prawa i Sprawiedliwości,
      - Ministerstwo Obrony Narodowej,
      - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,
      - Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
      - Ministerstwo Informacji,
      - Ministerstwo Skarbu,
      - Ministerstwo Gospodarki,
      - Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej,
      - Ministerstwo Komunikacji,
      - Ministerstwo Nauczania i Wychowania,
      - Ministerstwo Nauki i Sztuki,
      - Ministerstwo Zdrowia,
      - Ministerstwo Kultury, Cywilizacji i Dziedzictwa Narodowego,
      - Ministerstwo Sportu i Turystyki,
      - Ministerstwo Ochrony Przyrody.
Zmniejszenie ministerstw zatrudniających obecnie nawet 2 tysiące pracowników do 500 pracowników. Mniejsza liczba ministerstw, łączących w jeden resort pokrewne dziedziny Państwa, usprawni zarządzanie nimi, zlikwiduje bałagan kompetencyjny, zmniejszy rozdętą administrację państwową i umożliwi zwiększenie jej kwalifikacji. Na przykład, Ministerstwo Gospodarki będzie kierować przemysłem, rzemiosłem, rolnictwem, usługami i handlem jako dziedzinami Państwa stanowiącymi całość, Ministerstwo Komunikacji będzie kierować wszelkiego rodzaju komunikacją, łącznością i transportem, a Ministerstwo Nauczania i Wychowania będzie kierować szkolnictwem i innymi formami oświaty.

44. Zwiększenie liczby województw z obecnych 16 do 17 przez utworzenie Województwa Środkowo-Pomorskiego z siedzibą w Koszalinie.

45. Usprawnienie działalności władzy sądowniczej, mianowanej przez prezydenta i zatwierdzanej przez Sejm. Zreorganizowanie sądów, prokuratur i adwokatur, umożliwiające znaczne skrócenie czasu sądzenia – od pierwszej rozprawy do wydania wyroku. Stosowanie najwyższych kar wieloletniego i dożywotniego więzienia, a w przypadku uzasadnionym również konfiskaty mienia za zdradę Polski, zabójstwo, a zwłaszcza dzieciobójstwo, okrutne pobicie i gwałt, produkowanie i rozpowszechnianie narkotyków, korupcyjny zabór polskiego majątku narodowego. Zreorganizowanie więziennictwa, uniemożliwiające wzajemne demoralizowanie się więźniów oraz wykluczające pobicia i zabójstwa więźniów. Dla osiągnięcia tego stanu, wprowadzenie cel jedno i dwuosobowych oraz obowiązku pracy więźniów zarabiających na swoje więzienne utrzymanie. Wpłynie to wydatnie na resocjalizację więźniów i ich wartościowy powrót do społeczeństwa.

46. Powołanie na poziomie studiów magisterskich i doktoranckich państwowej uczelni wyższej – Polskiej Wszechnicy Narodowej, dostępnej dla absolwentów wszystkich państwowych uczelni wyższych w Polsce oraz dla polskich oficerów i generałów, kształcącej polityczną kadrę przywódczą Państwa Polskiego.

47. Zwiększenie roli mediów publiczno–państwowych, otwartych na wszystkie poglądy społeczne, przestrzegających zasad prawdy, rzetelności informacji, moralności i patriotyzmu oraz polskich wartości narodowych. Wydzielenie jednego kanału telewizji, jednego programu radia i jednej gazety ogólnopolskiej jako medialnych organów władzy państwowej, reprezentujących stanowisko Sejmu, prezydenta i rządu.

48. W oparciu o kryterium całej prawdy i tylko prawdy, opracowanie dziejów Polski od VI wieku po dzień dzisiejszy jako podstawy nauczania i wychowania w szkolnictwie polskim oraz uzyskiwania prawdziwej świadomości i jedności narodowej. Odrzucenie wielowiekowych fałszerstw dziejów Polski, a zwłaszcza fałszerstw najnowszych, inspirowanych z ośrodków w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Izraelu i Watykanie.

49. Zagwarantowanie rzeczywistej wolności poglądów w słowie i piśmie, wyznania, zgromadzeń, manifestacji, strajków, zrzeszania się, działania politycznego i gospodarczego, dostępu do mediów, kandydowania w wyborach. Dzisiaj wolność ta, wbrew Konstytucji, jest ograniczana. Ludzie są podsłuchiwani i podglądani oraz bez powodów aresztowani, korespondencja bywa sprawdzana i niszczona, manifestacja wymaga zezwolenia, którego można nie otrzymać, niektóre strajki uważa się za nielegalne i nakłada kary na strajkujących, niektórych osób i ugrupowań nie wolno prezentować w mediach, na przykład Polskiej Wspólnoty Narodowej, niektóre partie nie są dopuszczane do zgłaszania swych kandydatów w wyborach, czego przykładem jest również Polska Wspólnota Narodowa. Wolność przede wszystkim istnieje dla osób i ugrupowań rządzących i opozycyjnych, zgadzających się na uzależnienie Polski od Unii Europejskiej, NATO i USA. Takie osoby i ugrupowania mogą się w ramach wolności zwalczać, a nawet niszczyć, co niczego nie zmienia, albowiem walka między nimi dotyczy tego, kto będzie dalej wyprzedawać Polskę i uzależniać ją od Zachodu, biorąc za to państwowe pieniądze.

50. Niedopuszczenie do umieszczenia w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej i jakichkolwiek innych wojskowych baz USA i NATO, narażających nasz Kraj na zniszczenie. Wycofanie ze Szczecina niemieckich i duńskich oddziałów wojskowych. Wycofanie z Polski żołnierzy USA. Zamknięcie polskich poligonów dla wojsk NATO. Wyjście Polski z NATO, nie mającego celów obronnych, lecz cele agresywne, przede wszystkim skierowane przeciwko bliskim nam Państwom Słowiańskim, a zwłaszcza przeciwko Rosji.

51. Niedopuszczenie do przyjęcia przez Polskę pieniądza euro, całkowicie odbierającego naszemu Krajowi samodzielność finansową. Wyjście Polski z wyzyskującej i niszczącej nas Unii Europejskiej jako koniecznego warunku odzyskania przez nasz Kraj samodzielności, suwerenności i możliwości rozwoju.

52. Oparcie rozwoju i bezpieczeństwa wolnej, samodzielnej i suwerennej Polski o naturalny związek ze Słowiańszczyzną, której jesteśmy częścią i do której od początku dziejów przynależymy etnicznie, kulturowo, historycznie i terytorialnie. Oparcie rozwoju i bezpieczeństwa Polski o wszechstronne przymierze z najbliższymi nam Narodami i Państwami Słowiańskimi, a zwłaszcza z Rosją. Jest ona dla nas najkorzystniejszym partnerem gospodarczym ze względu na posiadanie największej bazy surowcowej, wysokiej technologii, dużej produkcji i chłonnego rynku. Współpraca gospodarcza z Rosją to największy bodziec rozwoju polskiej gospodarki, wzrostu produkcji i dobrobytu Polaków. Rosja jest dla nas również najlepszym sprzymierzeńcem politycznym i wojskowym w sytuacji wielkich zagrożeń globalistycznych oraz ujawnianego w Niemczech, a popieranego w USA i UE planu odebrania Polsce Ziem Zachodnich i Północnych, i „udzielenia pomocy” naszemu Krajowi w uzyskaniu zachodniej części Białorusi i Ukrainy. W tej zagrażającej Polsce sytuacji, tym bardziej zasadne staje się dążenie do integracji zachowujących tożsamość i suwerenność wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich we Wspólnotę Słowiańską. Będzie to trwałe, wszechstronne przymierze gospodarcze, polityczne, wojskowe i cywilizacyjne. W ramach Wspólnoty Słowiańskiej będziemy dążyć do konfederacji lub federacji Polski z Czechami i Słowacją oraz z Litwą.

53. Przyjęcie nowej Konstytucji Polski w oparciu o naturalne normy moralności i prawa, w oparciu o najlepsze założenia wszystkich poprzednich Konstytucji, w oparciu o potrzeby i wyzwania stawiane Narodowi Polskiemu przez obecną, dynamicznie rozwijającą się rzeczywistość. Uporządkowanie ustaw sejmowych oraz norm prawa polskiego w kierunku zgodności z Konstytucją Polski, spójności i zgodności wewnętrznej, ścisłości i jasności treści zrozumiałej dla każdego obywatela. Zlikwidowany zostanie w ten sposób nadmiar dublujących się lub sprzecznych ustaw i norm prawa, stwarzający chaos prawny, trudny do opanowania nawet dla wytrawnych prawników.

Powyższy program jest wyrazem przeciwstawienia się narzuconej Polsce przez Zachód podrzędnej roli uzależnionego i wyzyskiwanego Państwa, nie mającego perspektyw rozwoju ani widoków na dobrobyt obywateli. Nasz program jest wyrazem woli wyzwolenia się spod niszczącej nas zachodniej dominacji. Program wyraża zdrowe, narodowe ambicje zapewnienia Polsce samodzielności, suwerenności, dobrobytu, rozwoju i przodującego miejsca wśród Narodów Europy.

Nasz program jest realny i wykonalny, a jego realizacja jest wręcz konieczna, jeśli Polska ma uniknąć upadku i odzyskać samodzielność i siłę.

Program ten w swoich ambicjach i realizmie przypomina program odrodzonej Polski po I wojnie światowej, który w ówczesnej bardzo trudnej sytuacji zaowocował skokiem rozwojowym, symbolizowanym przez budowę Gdyni i Centralnego Okręgu Przemysłowego. Podobny skok rozwojowy, symbolizowany przez Nową Hutę w Krakowie, doświadczyła Polska po II wojnie światowej. Realizacja tego programu zapewni obecnej Polsce kolejny skok rozwojowy, konieczny dla ocalenia Polski, albowiem Polska w XXI wieku w samym środku Europy albo będzie samodzielna i silna, albo nie będzie jej wcale. Unia Europejska i władza w Polsce do tego właśnie dążą.

O realizmie i sile naszego programu świadczy fakt, że jego realizacja może przywrócić Polsce w niektórych dziedzinach gospodarczych poziom osiągany już w latach 70. ubiegłego wieku. Jest to niezbity dowód na cofnięcie się gospodarcze, do jakiego doprowadził Polskę Zachód. Bogate niepolskie sklepy w Polsce, pełne niepolskich towarów tylko to potwierdzają. Oznacza to, że mamy do czynienia z niedorozwojem mało produkującej Polski i życiem Narodu na kredyt, co powoduje stałe zwiększanie naszego zadłużenia i uzależnienia wobec Zachodu.

Władza i media mówią inaczej. Ale my wiemy, że żyjemy w czasach powszechnego kłamstwa, którym posługuje się wrogi nam globalizm. Destrukcyjne działanie kłamstwa ułatwia wielki rozwój elektroniki, za pomocą której można tworzyć nieistniejącą rzeczywistość, można kłamstwo przedstawiać jako prawdę. Kłamstwem posługuje się władza i sejmowa opozycja, kłamią media, kłamią sondaże i statystyki. Wszyscy wszystkich wszędzie podsłuchują i podglądają. W tej chorej i obrzydliwej rzeczywistości globalistycznej, zdążającej do moralnego rozkładu, ważny jest zdrowy rozsądek, baczna obserwacja i wiara. Komuś musimy wierzyć, jeśli czegoś nie możemy sprawdzić. Musimy wierzyć sobie, swojej intuicji, wbrew temu, co nam mówią statystyki, media i władza. Zaufajmy sobie, zaufajmy Polskiej Wspólnocie Narodowej, stanowiącej reprezentację nas samych, mówiącej w naszym wspólnym polskim imieniu. Stwórzmy swój własny, polski, narodowy krąg zaufania i prawdy, o który będą się rozbijać kłamstwa naszych wrogów. W prawdzie i wzajemnym zaufaniu do nas samych jako kochających Polskę Polaków możemy skutecznie działać w realizacji naszego programu.

W naszym programie stawiamy przed Polakami wielkie, ale realne cele. Tylko wielkie cele mogą dziś porwać Naród do czynu realizującego potrzebne nam epokowe zmiany.

Wierzymy, że wokół tego programu, wokół Polskiej Wspólnoty Narodowej skupią się wszystkie zdrowe i postępowe siły propolskie i prosłowiańskie, pronarodowe i prospołeczne, dążące do radykalnych przemian zapewniających Polsce suwerenność, siłę i bogactwo, a Polakom pracę, dobrobyt i sprawiedliwość. Polska Wspólnota Narodowa podejmuje się zorganizowania takiej zbiorowej siły polskiej i słowiańskiej, narodowej i socjalnej, która rządzący Polską zdradziecki układ „okrągłego stołu” zastąpi polskim układem patriotycznym, oddanym bez reszty Polsce i Polakom.

Aby tak się stało, Polska Wspólnota Narodowa musi być partią liczną, otwartą dla wszystkich Polaków–patriotów, skupiającą wszystkie środowiska Narodu – młodzież uczącą się i pracującą, emerytów i rencistów, rolników i robotników, przedsiębiorców i inteligentów, w tym inżynierów, lekarzy, nauczycieli, naukowców, artystów, społeczników i polityków. Polska Wspólnota Narodowa musi przygotować liczącą co najmniej 500 osób kadrę zdolną kandydować do Sejmu i Senatu i sprawować funkcje posłów i senatorów. Musi również przygotować kadrę zdolną kandydować do samorządów. Musi mieć także swojego kandydata na prezydenta Polski.

Podstawowym źródłem pozyskiwania przez nas osób do Polskiej Wspólnoty Narodowej jest własna rodzina, a zwłaszcza własne dzieci. To one powinny być w pierwszym rzędzie członkami Polskiej Wspólnoty Narodowej. To nasze rodziny powinny funkcjonować jako podstawowe komórki – koła Polskiej Wspólnoty Narodowej.

Podstawą posiadania przez Polską Wspólnotę Narodową niezbędnych do działania pieniędzy jest honorowy obowiązek płacenia przez naszych członków miesięcznych składek w wysokości 1% od wszelkich i wszystkich przychodów, czyli od wszystkich pieniędzy uzyskanych do rąk w ciągu miesiąca. Oprócz miesięcznych składek obowiązkowych, mile widziane są uznaniowe składki wyższe oraz okazjonalne darowizny.

Składki są nie tylko najważniejszym dochodem Polskiej Wspólnoty Narodowej, ale stanowią również poważny czynnik więzi członków ze swoją partią oraz poczucia materialnego udziału każdego członka w działalności i zwycięstwach swojej partii.

W skutecznym oddziaływaniu Polskiej Wspólnoty Narodowej na członków i zwolenników nieodzowna jest własna gazeta. O jej ponowne wydawanie muszą zatroszczyć się wszyscy nasi członkowie i sympatycy.

Obowiązkiem Polskiej Wspólnoty Narodowej – jak każdej partii – jest realizowanie swoich założeń ideowych i programowych, przede wszystkim poprzez dążenie do władzy i zdobycie władzy. Daje to największe możliwości wprowadzenia tego, co się głosi. Władzy nie zdobędziemy z pozycji partii cząstkowej, partii części Narodu, partii klasowej – ludowej, robotniczej czy inteligenckiej, partii pracujących czy emerytów i rencistów. Władzę możemy zdobyć z pozycji partii ogólnonarodowej. Taką partią jesteśmy. Albowiem istotą Polskiej Wspólnoty Narodowej jest jednoczenie w swoich szeregach wszystkich Polaków–patriotów, niezależnie od światopoglądu, wyznania, klasy społecznej, zawodu, wykształcenia, płci i wieku. Istotą Polskiej Wspólnoty Narodowej jest również występowanie w interesie wszystkich Polaków, całego Narodu Polskiego. Tylko taka ogólnonarodowa partia, reprezentująca i jednocząca cały Naród, odwołująca się do polskości, do narodowości, do interesów całego zagrożonego Narodu ma szanse zwycięstwa, może zwyciężyć i zwycięży.

Przed nami-Polakami – wielkie dziejowe wyzwanie! Jest nim konieczność stworzenia nowoczesnego, zjednoczonego, polskiego ruchu narodowego, upowszechnienie go w całym Polskim Narodzie, a zwłaszcza wśród inteligencji, ludzi pracy, młodzieży! Tylko to zapewni wyłonienie narodowej władzy i umożliwi wyjście Polski z NATO i UE oraz wprowadzenie wspólnotowego ustroju narodowego! Tylko to umożliwi osadzenie Polski w bezpiecznym i rozwojowym przymierzu, jakim jest Wspólnota Słowiańska!

To wielkie dziejowe posłannictwo Polaków staje się coraz bardziej realne, im agresywniejszy staje się globalizm! Wszystkie bowiem znaki czasu wskazują nadejście dla Polski, dla Słowiańszczyzny, dla Świata ery sprawiedliwego, socjalnego ustroju narodowego!

Uwierzmy w to! Wytrwale do tego dążmy! Bądźmy w działaniu posłuszni i wierni sobie i Słowiańskiej Polsce!

 


*Przedstawiony powyżej program Polskiej Wspólnoty Narodowej opublikowany został w książce B. Tejkowskiego "W obronie Polski w obronie Słowiańszczyzny", Warszawa 2011, str. 112-134.