Polska będzie wolna, silna, sprawiedliwa, bogata bez NATO i Unii Europejskiej, w sojuszu z Rosją, ze Słowiańszczyzną

Katastrofalna sytuacja Polski to wynik narzuconych nam przez Zachód 25 lat temu szkodliwych przemian globalistycznych. Były one zaplanowane w USA dla umożliwienia Zachodowi opanowania Polski i innych Państw byłego obozu socjalistycznego, przeciwstawienia ich Rosji oraz rozbicia wiążącej te Państwa wspólnoty słowiańskiej.

Przemiany w Polsce realizowali za zachodnie pieniądze fanatyczni zwolennicy Zachodu i przeciwnicy Rosji, lecz także zwykli karierowicze i zdrajcy oraz profesjonalni agenci Państw zachodnich, umieszczeni na decyzyjnych stanowiskach w rządzącym środowisku komunistycznym oraz w opozycyjnym środowisku solidarnościowym. Wielu z nich było w tym celu szkolonych na Zachodzie.

Oba te rzekomo przeciwstawne sobie środowiska w tajnym porozumieniu i zgodzie doprowadziły do związania Polski z Zachodem i umożliwienia mu opanowania i uzależnienia naszego Kraju. Zostały za tę zdradę Polski sowicie wynagrodzone przez swych zachodnich mocodawców.

Te powiązane ze sobą komunistyczno-solidarnościowe środowiska polityczne uformowały w Polsce prozachodnią i antyrosyjską władzę, wytworzyły spenetrowany przez zachodnich agentów mafijny system partyjny oraz ustanowiły antydemokratyczną ordynację wyborczą. Narzuciły w ten sposób Polsce kontrolowany przez siebie układ polityczny, w którym skutecznie ubiegać się w wyborach o władzę mogą tylko partie i osoby prozachodnie specjalnie w tym celu finansowane i popularyzowane w mediach, między innymi przez fałszowane sondaże wyborcze.

Przy takich zabezpieczeniach, wybierana od 1990 roku władza państwowa w Polsce jest zawsze prozachodnia i zawsze antypolska oraz coraz bardziej antyrosyjska. Zmieniający się w wyborach prezydent, sejm, senat, premier, rząd nie zmieniają ustalonego na Zachodzie stałego programu uzależniania Polski od USA, Izraela, NATO, Unii Europejskiej z dominującymi Niemcami, lecz program ten służalczo realizują.

Jeśli nawet przy tych zabezpieczeniach zdarzą się niekorzystne dla władzy wyniki głosowania w wyborach, a zwłaszcza w referendach, mogą być one bezkarnie zmieniane przez Państwową Komisję Wyborczą, jak to miało miejsce w referendum o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Bowiem podawane przez Państwową Komisję Wyborczą wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przez nikogo sprawdzane. Stwarza to możliwość fałszowania wyników każdego głosowania.

Niezmienne realizowanie przez kolejno wybierane władze programu uzależniania Polski od Zachodu dało katastrofalne rezultaty. Polska została zmuszona do likwidacji znacznej części na ogół doskonałych przedsiębiorstw przemysłowych, na przykład stoczni oraz do likwidacji znacznej części wydajnych gospodarstw rolnych, a także do odłogowania części ziemi pozostałych gospodarstw rolnych. Doprowadzono tym do zmniejszenia produkcji przemysłowej i rolnej o połowę, czyli do zmniejszenia ilości polskich towarów na rynek krajowy i na opłacalny eksport do innych Krajów. Drastyczny spadek polskiej masy towarowej, a tym samym spadek polskiego dochodu narodowego skazał Polskę na sprowadzanie drogich i często gorszych towarów zachodnich oraz branie na Zachodzie wysoko oprocentowanych pożyczek niebezpiecznie zadłużających nasz Kraj. Polska została również zmuszona do złodziejskiej wyprzedaży Zachodowi po zaniżonych cenach poniżej 10 procent wartości większości przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, usługowych, komunikacyjnych oraz banków, mediów, złóż surowcowych i ziemi. Wyprzedaż ma niebawem objąć lasy. Ta zbrodnicza antypolska wyprzedaż polskiego majątku narodowego miała rzekomo zlikwidować zadłużenie Polski. Ale pomimo masowego charakteru wyprzedaży, nasze zadłużenie od czasu opanowania Polski przez Zachód wzrosło stokrotnie i wynosi ponad 2 biliony zł. Zatem albo Zachód pomimo niskich cen nie płacił za wykupywane w Polsce obiekty albo pieniądze z wyprzedaży rozkradła polska władza.

Całkowite uzależnienie od Zachodu nastąpiło przez włączenie Polski do agresywnego NATO bez referendum oraz do zaborczej Unii Europejskiej na podstawie sfałszowanego referendum. Polska straciła suwerenność oraz możliwość samodzielnego rozwoju i poprawy warunków życia ogółu Polaków. Stosunki zniewolonej Polski z Zachodem zostały oparte na grożącym wybuchem wojny wojskowym uzależnieniu naszego Kraju od USA oraz na rodzącym wyzysk uzależnieniu gospodarczym naszego Kraju głównie od Niemiec będących właścicielem znacznej części polskiej gospodarki, w tym 1,5 miliona hektarów ziemi rolnej oraz większości polskich długów. Wyzysk Polski powodujący niedorozwój i ubożenie realizują Niemcy i cały Zachód przez zawyżanie Polakom norm i czasu pracy a zaniżanie płac, przez zaniżanie polskim rolnikom cen skupu produktów rolnych, przez zawyżanie cen sprzedawanych Polakom zachodnich i polskich produktów rolnych i przemysłowych oraz przez uchylanie się zachodnich właścicieli przedsiębiorstw w Polsce od płacenia podatków i wywożenie zysków za granicę.

Trwające 25 lat uzależnienie Polski od wyzyskującego nas Zachodu doprowadziło do tego, że 2,5 miliona Polaków zdolnych do pracy jest bezrobotnych, 6,5 miliona żyje w biedzie, 6,1 miliona żyje w nędzy poniżej minimum socjalnego, 2,7 miliona żyje w głodzie poniżej minimum biologicznego, 420 tysięcy żyje w grożącej śmiercią bezdomności, 1,5 miliona żyje w depresji wywołującej choroby psychiczne, 1,2 miliona choruje od śmiercionośnych narkotyków, 30 tysięcy umarło z zimna i głodu, 110 tysięcy popełniło samobójstwo z beznadziejności i rozpaczy, 6 milionów wyjechało z Polski na Zachód do pracy.

Decyzje dotyczące Polski są podejmowane na Zachodzie i usłużnie wykonywane przez polską władzę. To Zachód decyduje, co i w jakiej ilości Polska ma produkować, jakie ceny i zarobki mają w Polsce obowiązywać, jakie w Polsce ma być bezrobocie, ilu Polaków i gdzie ma z Polski wyjechać, ilu obcokrajowców i skąd ma się w Polsce osiedlić, ilu banderowskich Ukraińców ma zamieszkać w Polsce, mieć darmowe leczenie i pracę oraz pomagać zachodnim mocodawcom w szczuciu Polaków na Rosjan. Zachód decyduje, kto jest przyjacielem a kto wrogiem Polski i przeciw komu Polacy mają się przygotować do wojny. To Zachód zdecydował, że Ukraina pod panowaniem antypolskiego, bandyckiego reżimu ma być przyjacielem Polski, a przyjazna Polakom demokratyczna Rosja ma być wrogiem Polski. To Zachód decyduje o wprowadzaniu w Polsce śmiercionośnych nasion i roślin genetycznie modyfikowanych oraz o lansowaniu niezgodnych z Naturą zboczeń i wynaturzeń niszczących podstawową dla Narodu wartość małżeństwa i rodziny. To Zachód z USA i Unią Europejską na czele decyduje o tym, aby Polacy nie byli wychowywani w miłości do Polski, w patriotyzmie zobowiązującym do służenia Polsce, a byli urabiani głównie przez media i szkolnictwo na beznarodowych, zglobalizowanych, zniewolonych ludzi wypracowujących w biedzie zachodni dobrobyt i służących zachodnim celom podboju Świata. Przyniosło to w efekcie zaplanowane zdemoralizowanie i ogłupienie części Polaków wyrzekających się swoich własnych polskich celów i realizujących narzucone sobie obce i wrogie cele zachodnie.

Właśnie dla realizacji tych obcych, wrogich celów wojennych Zachodu, Polska została włączona do agresywnego NATO, wciągającego nasz Kraj w amerykańskie agresje zbrojne na całym Świecie. NATO przede wszystkim przygotowuje Polskę do ewentualnej agresji na Rosję. Zakłada w tym celu w Polsce coraz więcej baz wojskowych ze znanymi z bandytyzmu żołnierzami amerykańskimi i niemieckimi. Przeciwko Rosji na polecenie USA formowana jest w Lublinie brygada litewsko-polsko-ukraińska. Ma być użyta w ramach pomocy NATO dla banderowsko-oligarchicznego reżimu w Kijowie, aby wzmóc jego agresję na Donbas i całą Noworosję uwalniającą się od nazistowskiej, prozachodniej, antyrosyjskiej Ukrainy. USA wciąga Polskę w akcję rozpętania na Ukrainie powszechnej wojny domowej i przekształcenia jej w wojnę przeciw Rosji przy wsparciu Ukrainy przez europejskie Państwa NATO. Ma to według amerykańskich planów doprowadzić do destabilizacji Rosji, zmiany rosyjskiej władzy i zdominowania Rosji przez USA. Władza USA dąży do rozpętania w Europie wojny z Rosją, przy zachowaniu bezpiecznego pokoju w Ameryce. Pierwszoplanową rolę mają w tym odegrać najbardziej proamerykańskie i antyrosyjskie Państwa w Europie – Ukraina, Polska, Litwa. Dlatego USA dąży do tego, aby poziom antyrosyjskości w tych Państwach był jak najwyższy, bowiem wtedy będą one mogły być łatwiej i skuteczniej użyte przeciw Rosji. W Polsce do umacniania antyrosyjskości aktywnie przyczynia się 100 tysięcy osiedlonych banderowskich Ukraińców. Spośród nich 70 tysięcy studiuje na polskich uczelniach, a pozostali są szkoleni w Policji i Wojsku Polskim oraz zatrudniani w administracji samorządowej i państwowej, w partiach politycznych i stowarzyszeniach społecznych, w mediach, ośrodkach naukowych i oświatowych. Ci nienawidzący Polaków i Rosjan banderowscy Ukraińcy o nazistowskich i proniemieckich poglądach, powiązani z proniemieckim i antypolskim Ruchem Autonomii Śląska, są groźnym dla Polski środowiskiem popieranym przez polską władzę na polecenie Zachodu.

Banderowcy i oligarchowie ukraińscy zaszkodzą Polsce, ale Ukrainy na dłużej nie opanują. Bowiem Rosjanie, Ukraińcy, Białorusini to w istocie jeden Ruski Naród, który wcześniej czy później zjednoczy się. Życzymy mu tego z całego serca.

Tolerowanie w tej groźnej sytuacji uzależnienia Polski od Zachodu to nie tylko zgoda na obecną likwidację wolności Narodu i Państwa Polskiego. To także zgoda na przyszłą likwidację samego Narodu Polskiego z jego kulturą i religią przez wynarodowienie oraz zgoda na likwidację Państwa Polskiego przez przekształcenie Unii Europejskiej w jednolite Państwo z jedną władzą. Takie są założenia zachodniego globalizmu przeciwnego niezależnym Państwom narodowym, ich religii i narodowej kulturze.     

Dlatego Polska Wspólnota Narodowa wyrastająca z tradycji polskiego ruchu narodowego Romana Dmowskiego – działająca w okresie socjalizmu jako nielegalna opozycyjna partia polityczna, zarejestrowana jako legalna partia w 1990 roku – od początku przeciwstawiała się i nadal przeciwstawia się narzuconym Polsce przez Zachód szkodliwym przemianom globalistycznym. Przeciwstawialiśmy się i przeciwstawiamy się uzależnieniu Polski przez Zachód, integracji Polski z NATO i Unią Europejską, likwidacji części polskiej gospodarki, wyprzedaży Zachodowi polskiego majątku narodowego, nastawianiu Polski przeciwko Rosji i innym Państwom Słowiańskim. Wiedzieliśmy od początku narzucania nam zachodniej orientacji, że Zachód nie potraktuje Polski jako równoprawnego partnera do współpracy, lecz jako zdobycz do wykorzystania oraz jako narzędzie przeciw Rosji. Zachód ma w tym złowieszcze tradycje. To w Państwach Zachodu powstawały służące podbojowi innych Państw takie imperialistyczne systemy, jak kolonializm, komunizm, trockizm, bolszewizm, faszyzm, nazizm, banderyzm, a ostatnio globalizm.

Zachód przez narzucenie globalizmu uzależnił nie tylko Polskę, lecz również wszystkie pozbawione sojuszu z Rosją Państwa Słowiańskie i Państwa związane ze Słowiańszczyzną. Dlatego dla wspólnej obrony tych Państw przed zachodnim globalizmem, dla umacniania jedności tych Państw oraz umacniania ich słowiańskiej wspólnoty z Rosją, Polska Wspólnota Narodowa współorganizowała w 1998 roku w Pradze VII Zjazd Wszechsłowiański z udziałem przedstawicieli wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich. Zjazd wybrał Międzynarodowy Komitet Słowiański i zainspirował powołanie narodowych Komitetów Słowiańskich. Tak powstał Polski Komitet Słowiański i Komitety Słowiańskie w innych Krajach Słowiańskich. Misję umacniania jedności i wspólnoty słowiańskiej kontynuował VIII Zjazd Wszechsłowiański w 2001 roku w Moskwie, IX Zjazd Wszechsłowiański w 2005 roku w Mińsku, X Zjazd Wszechsłowiański w 2010 roku w Kijowie oraz kolejno wybierany na Zjazdach Międzynarodowy Komitet Słowiański, a także Polski Komitet Słowiański i pozostałe narodowe Komitety Słowiańskie.

Zachód zawsze obawiał się jedności Narodów i Państw Słowiańskich jako skutecznej zapory uniemożliwiającej mu opanowanie rozległej i bogatej Słowiańszczyzny. Dlatego Zachód występuje z coraz większą zaciekłością przeciwko umacnianej przez nas naturalnej wspólnocie wszystkich Państw Słowiańskich, a zwłaszcza przeciwko naturalnej wspólnocie Polski i Rosji. Świadczy o tym rozwijana w Polsce z inicjatywy USA, Niemiec i banderowskich Ukraińców kampania przeciwko Rosji, przeciwko Jej wybitnemu Przywódcy Prezydentowi Władimirowi Putinowi – niezłomnemu obrońcy wolności ludzi i Narodów!

Kampania przeciwko Rosji jest kontynuacją starej doktryny niemieckiej, przejętej przez banderowców, a następnie przez USA: „Nie dopuścić do porozumienia Polaków z Rosjanami, przeciwstawiać jednych drugim dla łatwiejszego pokonania jednych i drugich.”

W atmosferze inspirowanej przez Zachód i wzmaganej przez władzę i media w Polsce brutalnej kampanii wrogości wobec Rosji, działacze Polskiej Wspólnoty Narodowej i Polskiego Komitetu Słowiańskiego powołali w 2008 roku Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej. Wiedzą to nasi zachodni wrogowie i ukrywają to przed Polakami, że przyjaźń i sojusz Polaków i Rosjan przyniesie wielkie korzyści i Polsce i Rosji, doprowadzi Polskę do wszechstronnego rozwoju skutecznie hamowanego przez globalistyczny Zachód. Tak myśleli wielcy Polacy – Roman Dmowski i generał Władysław Sikorski – wielcy zwolennicy sojuszu Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego. Do krzewienia budzącej nadzieję przyjaźni Polaków i Rosjan Stowarzyszenie Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej pragnie się aktywnie przyczynić.

Warunkiem odzyskania przez Polskę wolności i możliwości samodzielnego rozwoju dającego siłę i dobrobyt jest wyjście z NATO i Unii Europejskiej. Wtedy możliwe będzie zawarcie przez Polskę sojuszu z Rosją i wszystkimi Państwami Słowiańskimi. Sojusz z Rosją jest dla Polski najkorzystniejszy. Rosja rozwija się zgodnie z Prawami Natury, zwalcza wszelkie szkodliwe wynaturzenia, uznaje i szanuje wartości rodzinne, narodowe i religijne, popiera Państwa narodowe, traktuje każde Państwo sojusznicze jako suwerennego partnera współpracy i zapewnia mu duże korzyści materialne ze względu na swoje bogactwo i wielkie możliwości wszechstronnego rozwoju.

Po uwolnieniu się od NATO i Unii Europejskiej, Polska będzie mogła rozpocząć skuteczne starania o odzyskanie zagrabionego przez Zachód polskiego majątku narodowego. Będzie też mogła skutecznie starać się o odszkodowanie od Państw zachodnich biorących udział w niszczeniu i grabieży polskiej gospodarki oraz globalistycznym wyzyskiwaniu Narodu Polskiego. Polska będzie wreszcie mogła skutecznie starać się o odszkodowanie od Niemiec za poniesione straty w II wojnie światowej.

Wyjście Polski z NATO i Unii Europejskiej przyczyni się do uwalniania Europy od dwóch związanych ze sobą uzależnień. Wcześniej czy później unijne Państwa będą uwalniały się od uzależniającej je Unii Europejskiej, która tym samym przestanie istnieć. Zaś natowskie Państwa Europy będą uwalniały się od uzależniającego je NATO, czyli od USA. Wtedy wszystkie Państwa Europy jako wolne i suwerenne będą mogły samodzielnie decydować o własnym losie. Będą mogły utworzyć sprawiedliwy porządek europejski, oparty o współpracę wszystkich Państw Europy na równych prawach.

Proces uwalniania się Polski od NATO i Unii Europejskiej wymaga jedności Narodu Polskiego i przyjaznych mu mniejszości narodowych. Wymaga też powstania jednej zjednoczonej siły politycznej cieszącej się autorytetem większości Polaków, zdolnej osiągnąć ten zbawienny cel. Osiąganiu jedności Narodu nie sprzyjają istniejące obecnie podziały partyjne, ideologiczne, religijne, a zwłaszcza podziały na lewicę i prawicę. Podziały te w sposób programowy rozbijają jedność Narodu Polskiego, a w rzeczywistości niewiele znaczą. Są nieistotne i przestarzałe wobec współczesnych potrzeb i zagrożeń. Dzisiaj istnieje jeden rzeczywisty i ważny podział mający istotny wpływ na obecną sytuację i przyszłość Polski. Jest to podział na patriotów i antypatriotów, na służących Polsce i służących wrogom przeciwko Polsce, na sprawiedliwych dbających o dobro wszystkich Polaków i niesprawiedliwych dbających o dobro jednych Polaków kosztem innych Polaków.

Jedność Narodu Polskiego wykuwają dzisiaj polscy górnicy broniący polskich kopalń przed Niemcami. Jedność Narodu Polskiego wykuwają polscy rolnicy broniący polskiej ziemi przed Niemcami i innymi kapitalistami Zachodu. Wokół tych najważniejszych dla Polski i najsilniejszych środowisk górników i rolników walczących o dobro wszystkich Polaków powinien jednoczyć się Naród Polski w działaniu przeciw niszczącemu Polaków globalizmowi, w działaniu zmierzającym do uwolnienia Polski od NATO i Unii Europejskiej.

Służąca zjednoczeniu naszego Narodu Polska Wspólnota Narodowa podejmie współpracę z każdym, kto prawdziwie i szczerze jest przeciwnikiem NATO, Unii Europejskiej i wyprzedaży obcokrajowcom polskiego majątku narodowego, kto prawdziwie i szczerze jest zwolennikiem suwerennej Polski oraz sojuszu Polski z Rosją i całą Słowiańszczyzną. W tym celu wydaliśmy w języku polskim i rosyjskim książkę „W obronie Polski. W obronie Słowiańszczyzny” zawierającą nasz zjednoczeniowy program oraz opracowaliśmy projekt Konstytucji Polski.

Tegoroczny maj jest miesiącem wyboru Prezydenta Polski. Władza w Polsce uczyni wszystko, aby Prezydentem został ten, kogo na to stanowisko zatwierdzono na Zachodzie, czyli aby nowym Prezydentem został obecny Prezydent. Ale nawet gdyby przez przypadek Prezydentem Polski został wybrany ktoś inny, nic się w Polsce nie zmieni, nic się nie polepszy, a może się pogorszy. Bowiem wszyscy kandydaci na Prezydenta Polski są prozachodni, aprobują uzależnienie Polski od Zachodu i popierają przynależność Polski do NATO i Unii Europejskiej. Są nawet wśród kandydatów na Prezydenta zwolennicy ukraińskich banderowców.

W tej jednoznacznej sytuacji Polska Wspólnota Narodowa uważa, że uprawnieni do głosowania Polacy powinni skorzystać z moralnego prawa obywatelskiego nieposłuszeństwa i nie brać udziału w tak wyreżyserowanych wyborach Prezydenta Polski. Mała frekwencja wyborcza jest klęską dla prozachodniej władzy w Polsce i jej zachodnich przełożonych. Wyraża brak zaufania dla ludzi aktualnej władzy i ludzi starających się o władzę. Zaś osoba wybrana do władzy przez małą liczbę wyborców nie ma społecznego poparcia i nie ma moralnego prawa rządzenia Polską. Bojkot majowych wyborów to zwycięstwo Narodu Polskiego, który nie chce mieć Prezydenta wysługującego się Zachodowi, pogrążającego Polaków w beznadziejności, kierującego Polskę na rozkaz zachodnich mocodawców do wojny z Rosją.

W dniu 9. Maja 2015 roku przypada 70. rocznica Wielkiego Zwycięstwa nad nazistowskimi Niemcami. Oddajmy cześć Narodowi Rosyjskiemu mającemu w Zwycięstwie największy udział. Oddajmy cześć wszystkim Narodom skupionym w tamtych dniach walki wokół Narodu Rosyjskiego. Zjednoczyła nas wtedy i jednoczy na zawsze przelana krew naszych bohaterskich żołnierzy. My Polacy poczujmy się dumni, że mamy w tym wiekopomnym Zwycięstwie znaczący udział. Niech Zwycięstwo dokonane jednością walczących z Niemcami Narodów stanie się przesłaniem osiągania dzisiaj przyjaźni i jedności Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Niechaj pamięć o Zwycięstwie i duma ze Zwycięstwa będzie przesłaniem osiągania przyjaźni i współpracy Rosji, Polski, pozostałych Państw Słowiańskich, wszystkich miłujących wolność i pokój Państw Europy i Świata!

 

Polska Wspólnota Narodowa
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, maj 2015 rok