Naszym celem Polska wolna, silna gospodarczo, przyjazna dla obywateli bez Unii Europejskiej i NATO

Majowe wybory Prezydenta Polski nie poprawią złej sytuacji naszego Kraju i jego obywateli. Mogą tę niedobrą sytuację jedynie pogorszyć. Bowiem o stanowisko Prezydenta Polski w drugiej turze wyborów ubiegali się przedstawiciele dwóch antypolskich partii, konkurujących ze sobą w służalczym realizowaniu w Polsce interesów Zachodu i osiąganiu z tego osobistych i partyjnych korzyści materialnych.

Dlatego każdy wybór między kandydatem antypolskiej Platformy Obywatelskiej a kandydatem antypolskiego Prawa i Sprawiedliwości był niekorzystny dla Polski, ale jednakowo korzystny dla Zachodu. Wynika to z faktu, że obaj konkurenci są prozachodni i popierający banderowsko-oligarchiczną Ukrainę, obaj są antypolscy i antyrosyjscy, obaj są uzależnieni od zachodnich mocodawców. Różnice między nimi mogą się sprowadzać do wyboru, czy Polskę bardziej uzależniać od Niemiec i brukselskiej centrali Unii Europejskiej czy od USA i Izraela. Oba te uzależnienia są katastrofalne, są przyczyną słabości Polski i biedy Polaków.

Jeśli uwzględni się przypuszczalne sfałszowanie kompromitującej obu kandydatów małej frekwencji wyborczej powiększonej dla poprawienia ich wizerunku oraz jeśli odliczy się głosy nieważne, to w drugiej turze wyborów prezydenckich wzięła udział około połowa uprawnionych do głosowania obywateli polskich. Spośród nich nikła większość głosowała na miernego i bezwolnego kandydata PiS, który z ledwością został wybrany na Prezydenta Polski. Najważniejsze jest jednak to, że wybrała go mniejszość wynosząca około jednej czwartej uprawnionych do głosowania obywateli. Jest to wybór niedemokratyczny, albowiem w normalnej demokracji i przy demokratycznej ordynacji wyborczej wyboru dokonuje większość uprawnionych do głosowania.

Jeżeli Prezydentem Polski może zostać kandydat, na którego głosowała mniejszość wynosząca 25% uprawnionych do głosowania, to mamy do czynienia nie z demokracją jako nadrzędną władzą Narodu, lecz z partiokracją jako nadrzędną władzą partii dysponujących mediami i wielkimi państwowymi pieniędzmi. Świadczy o tym kampania wyborcza obu kandydatów kosztująca Polaków około 100 milionów zł, co przy powszechnej biedzie w Polsce jest rzeczą haniebną. W takim systemie zawłaszczenia państwowych pieniędzy i mediów przez partie, Prezydenta Polski wybiera mniejszość a nie większość, wybiera wąski elektorat partyjny a nie szeroki ogół obywateli polskich. W takim systemie wąski elektorat antypolskiego PiS narzucił całemu Narodowi słabego, uzależnionego od Zachodu Prezydenta Polski.

W normalnej demokracji taki wybór Prezydenta byłby unieważniony, a w powtórzonych wyborach zostaliby wysunięci nowi kandydaci na Prezydenta popierani przez szeroki ogół wyborców, a nie tylko przez wąskie elektoraty partyjne. Wtedy wyborcy mogliby wybierać między kandydatami lepszymi a gorszymi. W tych wyborach wyborcy mogli jedynie wybierać między złymi kandydatami. Wielu wyborców, głosujących na jednego z kandydatów, uzasadniało swój wybór wybieraniem mniejszego zła. Dla jednych mniejszym złem był Komorowski, dla drugich mniejszym złem był Duda. Tego powszechnego uzasadniania przez Polaków swego udziału w wyborach nie podawały media w Polsce zależne od Zachodu.

Ukrywaną zgodność obu kandydatów w antypolskim wysługiwaniu się Zachodowi ujawniły ich wspólne starania o umieszczenie w Polsce wielkiej bazy wojskowej USA. Ma ona dysponować wszelkim uzbrojeniem z tarczą antyrakietową włącznie, potrzebnym do ewentualnej agresji na Rosję. Konieczność założenia takiej bazy w Polsce przegrywający wybory prezydenckie Komorowski i wygrywający wybory prezydenckie Duda uzasadniają zagrożeniem naszego Kraju przez Rosję. Ale Rosja Polsce i nikomu innemu nie zagraża. To Rosji zagrażają USA i pozostałe Państwa NATO, a więc również zniewolona przez Zachód Polska.

Natomiast Polsce w rzeczywistości zagraża Zachód, zagraża Unia Europejska z Niemcami na czele, zagraża USA z Izraelem. Polsce zagraża członkostwo w NATO i stacjonowanie wojsk amerykańskich, które może wciągnąć nasz Kraj w wojnę wywołaną przez USA. Polsce zagraża osłabienie Wojska Polskiego, pozbawienie go patriotyzmu i podporządkowanie agresywnym celom USA. Polsce zagraża przechwycenie polskiego wywiadu i kontrwywiadu przez agentury USA, Izraela i Niemiec. Polsce zagrażają roszczenia terytorialne Niemiec i banderowsko-oligarchicznej Ukrainy. Polsce zagraża dalsza wyprzedaż Zachodowi polskiego majątku narodowego, a zwłaszcza ziemi rolnej i lasów oraz złóż surowcowych. Polsce zagraża dalsze zadłużanie oraz uzależnianie i osłabianie polskiej gospodarki przez Zachód. Polsce zagrażają masowe wyjazdy Polaków na Zachód i brak przyrostu naturalnego, co doprowadza do wyludniania naszego Kraju. Polsce zagraża bezdomność i bezrobocie oraz rosnąca bieda milionów Polaków. Polsce zagraża moralna i fizyczna degeneracja, powodowana lansowaniem przez Zachód narkomanii, narzucaniem przez Zachód wszelkich sprzecznych z Naturą zboczeń i wynaturzeń niszczących człowieka, małżeństwo i rodzinę, rozpowszechnianiem przez Zachód trutej żywności oraz śmiercionośnych genetycznie modyfikowanych nasion, roślin i produktów żywnościowych.

To są prawdziwe zagrożenia Polski, maskowane nagłaśnianiem nieistniejącego zagrożenia rosyjskiego. Straszenie nim ma przekonać Polaków o konieczności sprowadzenia do naszego Kraju dużej ilości żołnierzy amerykańskich jako obrońców Polski przed Rosją. Ale żołnierze amerykańscy i inni żołnierze NATO to okupanci Polski mający wykorzystać Polaków i polskie terytorium do ewentualnej agresji na Rosję.

W OBLICZU TEGO ZAGROŻENIA NAWOŁUJEMY WSZYSTKICH DO PRZECIWSTAWIENIA SIĘ OBECNOŚCI W POLSCE ŻOŁNIERZY USA, NIEMIEC I INNYCH PAŃSTW NATO! NIE CHCEMY AGRESYWNYCH WOJSK NATO NA ŚWIĘTEJ POLSKIEJ ZIEMI!

Zdradzieckie sprowadzanie do naszego Kraju wrogich nam wojsk NATO to pierwszoplanowy cel poprzedniego i obecnego Prezydenta Polski i ich partii, a nie rozwój wolnej Polski i poprawa warunków życia Polaków.

Taka katastrofalna sytuacja będzie trwała do czasu, aż pojawi się w Polsce ogólnopolska, ogólnonarodowa zjednoczona organizacja zdolna pozbawić władzy tę agenturalną, antypolską, wielopartyjną mafię, jaką jest Platforma Obywatelska - Prawo i Sprawiedliwość we współpracy z Sojuszem Lewicy Demokratycznej - Polskim Stronnictwem Ludowym.

Takiej organizacji zdolnej zdobyć władzę nie powołają ani same propolskie ugrupowania lewicowe ani same propolskie ugrupowania prawicowe ani same propolskie ugrupowania niepodległościowe, ludowe czy narodowe ze względu na ogromne rozbicie Narodu Polskiego i silne skonfliktowanie społeczeństwa w Polsce. Jest ono spowodowane między innymi obecnością zachodniej agentury w wielu organizacjach i środowiskach społecznych.

Skutecznie zmierzająca do władzy organizacja musi być organizacją nowego typu, tworzoną ponad podziałami religijnymi, ideologicznymi i politycznymi. Musi to być organizacja jednocząca obywateli polskich w obronie i realizacji interesów własnych i całej Polski, w patriotycznej służbie dla siebie, dla Polaków, a nie dla Zachodu, w utrwalaniu pokoju i zwalczaniu wojennych planów zachodnich.

Taka organizacja ma szanse ubiegania się o władzę w tegorocznych wyborach parlamentarnych w Polsce. Dla jej utworzenia starać się będziemy współpracować i jednoczyć ze wszystkimi ugrupowaniami i osobami, których cele są następujące:

 1. Wystąpienie Polski z NATO.
 2. Wystąpienie Polski z Unii Europejskiej.
 3. Zlikwidowanie w Polsce obcych baz wojskowych.
 4. Wprowadzenie jednorocznej poborowej służby wojskowej dla wszystkich.
 5. Zwiększenie Wojska Polskiego do 200 tysięcy żołnierzy zawodowych i poborowych.
 6. Zabronienie wyprzedaży obcym podmiotom polskiego majątku narodowego, zwłaszcza ziemi, lasów i złóż surowcowych.
 7. Odzyskiwanie wraz z odszkodowaniem wyprzedanych Zachodowi za bezcen obiektów polskiego majątku narodowego oraz zażądanie od Niemiec odszkodowania za ludobójcze zbrodnie i zniszczenia w czasie II wojny światowej.
 8. Odbudowanie i rozbudowanie zniszczonego przez Zachód przemysłu polskiego oraz zwiększenie produkcji przemysłowej.
 9. Całkowite zagospodarowanie odłogowanej ziemi rolnej i zwiększenie produkcji rolnej.
 10. Rozwinięcie państwowego szkolnictwa wyższego oraz nauki i wynalazczości chronionej patentami w Polsce.
 11. Zniesienie bezdomności - zapewnienie wszystkim mieszkań przez zwiększenie komunalnego budownictwa mieszkaniowego.
 12. Zniesienie bezrobocia – zapewnienie wszystkim pracy przez zwiększenie miejsc pracy w przemyśle, budownictwie, rolnictwie, handlu, usługach, komunikacji, służbie zdrowia, oświacie, szkolnictwie i nauce oraz przez uznanie matkom okresu wychowywania w domu dzieci od urodzenia do 18. roku życia jako pracy zaliczanej do emerytury.
 13. Zniesienie wyjazdów Polaków na Zachód do pracy i uruchomienie procedury powrotu Polaków z Zachodu do lepszej pracy w Polsce.
 14. Zapewnienie wszystkim bezpłatnego lecznictwa i szkolnictwa.
 15. Przy kosztach utrzymania z połowy 2015 roku – ustanowienie stypendium dla wszystkich studentów w wysokości 1000 zł miesięcznie, minimalnej płacy dla pracujących w wysokości 2000 zł miesięcznie oraz minimalnej renty i emerytury w wysokości 1500 zł miesięcznie, zmniejszenie zbyt dużych płac i emerytur oraz dochodów wielkich właścicieli-oligarchów.
 16. Przy kosztach utrzymania z połowy 2015 roku – ustanowienie dodatku na dziecko w łonie matki w wysokości 500 zł miesięcznie, a od urodzenia dziecka do 18. roku jego życia w wysokości 1000 zł miesięcznie w celu wyeliminowania zabijania dzieci nienarodzonych i zapewnienia dzieciom narodzonym dobrych warunków rozwoju.
 17. Zlikwidowanie produkowania, rozprowadzania i zażywania narkotyków i dopalaczy przez zaostrzenie kary więzienia i wprowadzenie kary konfiskaty majątku dla ich producentów i handlarzy oraz przez rozwinięcie akcji wychowawczej i leczniczej.
 18. Stworzenie całej młodzieży polskiej jako przyszłości Narodu możliwości wszechstronnego rozwoju przez zapewnienie dobrego wykształcenia i wychowania w tym patriotycznego, przez zapewnienie pracy i działalności przygotowującej do współrządzenia Krajem, przez zapewnienie młodym małżeństwom warunków mieszkaniowych i innych warunków niezbędnych dla zdrowego rodzenia i wychowywania dzieci.
 19. Zawarcie najbardziej korzystnego we współczesnym Świecie sojuszu Polski z Rosją, zapewniającego polsko-rosyjską współpracę kulturalną, naukową, gospodarczą, handlową, polityczną i wojskową.
 20. Zawarcie sojuszu Polski z Czechami i Słowacją i dążenie do utworzenia dla trzech bratnich Narodów jednego silnego Państwa - Federacji oraz zawarcie sojuszu z pozostałymi Państwami Słowiańskimi, stanowiącymi wspólnotę pochodzenia etnicznego, wspólnotę kultury i wspólnotę interesów.

Osiągnięcie tych całkowicie realnych celów jest możliwe i konieczne, jeśli Polska ma zachować swoje zagrożone istnienie. Realizacja tych celów przyniesie Polsce upragnioną wolność, suwerenność, siłę, bezpieczeństwo i bogactwo, a Polakom przyniesie dostatnie i sprawiedliwe życie, możliwość wszechstronnego rozwoju i szczęśliwą przyszłość dla swoich dzieci.

Taki jest nasz program dla Polski i Polaków. Zrealizować go może ogólnopolska, ogólnonarodowa zjednoczona organizacja ocalenia narodowego, zdolna wygrać wybory i sprawować władzę.

Przystąpmy do tworzenia takiej organizacji spośród wszystkich Polaków, spośród wszystkich obywateli polskich, spośród wszystkich ugrupowań w Polsce. Dołóżmy starań, aby ta organizacja wygrała choć w części wybory parlamentarne 25 października 2015 roku.

Wykorzystajmy nadchodzące wybory jako szansę odsuwania od władzy antypolskie partie, ruchy i osoby szkodzące Polsce i wysługujące się Zachodowi. Odsuwajmy od władzy PO, PiS, SLD, PSL i tworzone przez nie pseudoopozycyjne ruchy PALIKOT, KORWIN, KUKIZ będące dobrze opłacanymi antypolskimi agenturami władzy dla blokowania prawdziwej opozycji.

Wykorzystajmy nadchodzące wybory do odsuwania od władzy ludzi złych, zdradzających Polskę i szkodzącym Polakom. Wykorzystajmy wybory jako szansę powierzania władzy w Polsce ludziom mądrym i dobrym, polskim patriotom służącym Polsce, dobrym Polakom, dobrym polskim obywatelom!

 

Polska Wspólnota Narodowa
Przewodniczący Bolesław Tejkowski

Warszawa, 25 lipca 2015 roku