Słowiańska Praga 2018

Wszechsłowiańskie Uroczystości Jubileuszowe Słowiańska Praga 2018 Praga, 7-10 czerwca 2018 roku

Referat Bolesława Tejkowskiego Zastępcy Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego Przewodniczącego Polskiego Komitetu Słowiańskiego

 

Jedność Słowiańszczyzny obroną Narodów i Państw Słowiańskich
Bracia Słowianie!

Delegacja polska dziękuje za zaproszenie na Wszechsłowiańskie Uroczystości Jubileuszowe w 20. rocznicę VII Zjazdu Wszechsłowiańskiego i 170. rocznicę I Zjazdu Wszechsłowiańskiego w Pradze. Te ważne dla Słowiańszczyzny Zjazdy były głównie dziełem czeskich i słowackich działaczy realizujących misję słowiańskiej jedności. Za te wielkie osiągnięcia w jednoczeniu Słowian – Cześć Wam i Chwała Czesi i Słowacy!

Zarówno wtedy, jak i teraz najważniejszą sprawą jest jedność Słowiańszczyzny jako obrona wszystkich Narodów i Państw Słowiańskich. Bez tej słowiańskiej jedności, bez tej – jak mówią Czesi – słowiańskiej wzajemności Narody i Państwa Słowiańskie będą skłócane i przeciwstawiane sobie, będą zagrożone utratą majątku narodowego, narodowej tożsamości i państwowej suwerenności, będą hamowane w cywilizacyjnym rozwoju.

Konieczna dla słowiańskiego bezpieczeństwa i rozwoju jedność Narodów i Państw Słowiańskich jest zjawiskiem naturalnym. Wynika z ich wspólnego pochodzenia, z pokrewieństwa etnicznego i kulturowego, z fenomenu wspólnej słowiańskiej duchowości, ze wspólnej starej cywilizacji słowiańskiej i rodzącej się na naszych oczach nowej cywilizacji słowiańskiej. Wielonarodowa Słowiańszczyzna to jedna niepodzielna całość, to jedna przestrzeń cywilizacyjna i geopolityczna, geostrategiczna, to naturalna ponadnarodowa wspólnota najbliższych podobnie uduchowionych i twórczych Narodów, czerpiących z poczucia jedności cywilizacyjną siłę rozwoju. Ta naturalna słowiańska jedność stwarza dogodne warunki do współpracy i zawierania sojuszy między Państwami Słowiańskimi.

Tej naturalnej słowiańskiej jedności przeciwstawiają się zawsze te Państwa, które dążą do światowej hegemonii. Uważają bowiem Słowiańszczyznę za największą przeszkodę w osiąganiu panowania nad Światem. Rzeczywiście, Słowiańszczyzna jest siłą niweczącą dążenia do światowej dominacji. Dlatego nazistowskie Niemcy rozpoczynały podbój Świata od skłócania Narodów i Państw Słowiańskich – na przykład Polski i Czechosłowacji – i niedopuszczania do ich jednoczenia, a następnie realizowały plan zagłady wszystkich Słowian. Wbrew skłócaniu Słowian, Słowiańszczyzna w czasie II wojny światowej zjednoczyła się wokół Związku Radzieckiego i stała się główną siłą uniemożliwiającą nazistowskim Niemcom opanowanie Świata. Żołnierzom i cywilom wszystkich zjednoczonych Narodów Słowiańskich, którzy wywalczyli wielkie zwycięstwo w maju 1945 roku, niechaj będzie niezapomniana Wieczna Cześć i Sława!

Osiągnięta wtedy jedność Słowiańszczyzny, utrzymana po wojnie w ramach obozu socjalistycznego, mogła i powinna być zachowana w ramach transformacji ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku. Wszystkie Państwa Słowiańskie mogły razem dokonywać przemian ustrojowych. Ale USA wraz z Zachodnią Europą wykorzystało transformację do zniszczenia jedności Słowiańszczyzny jako największej przeszkody w dążeniu do amerykańskiej dominacji nad Światem. Słowiańszczyzna została rozbita, skłócona, opanowana i okradziona przez Zachód, który częściowo przejął a częściowo zniszczył gospodarkę Państw Słowiańskich łącznie ze Związkiem Radzieckim. Zachód rozbił Czechosłowację i Jugosławię na odrębne Państwa. Nie poprzestał na likwidacji Związku Radzieckiego przez podział na odrębne Państwa, ale czynił starania likwidacji samej Rosji przez podział na kilka Państw. Dążeniem USA i całego Zachodu było odebranie Rosji naturalnych sojuszników słowiańskich i przekształcenie ich we wrogów Rosji. Zachodnie i południowe Państwa Słowiańskie zostały w większości podporządkowane Zachodowi, zrzeszone w NATO i Unii Europejskiej i przeciwstawione Rosji. Zjednoczeniu z Zachodem miała ulec w swej etniczno-kulturowej istocie ruska Ukraina, oddzielona od Rosji i przeciwstawiona Rosji. Wyjątkowym przejawem agresywności USA był zamiar przejęcia Krymu na bazę NATO oraz wywołanie krwawego konfliktu na Ukrainie.

Najbardziej antysłowiańską formą opanowania przez USA południowych i zachodnich Państw Słowiańskich jest ich wciągnięcie do antyrosyjskiego NATO i obecność na ich terenie wojska amerykańskiego. Jego obecność jest kłamliwie uzasadniana rosnącym zagrożeniem tych Państw oraz całej Europy i Świata przez Rosję. Rosja ze swych ideowych i programowych założeń nikomu nie zagraża. Uznaje potrzebę istnienia koniecznych dla wielobiegunowego rozwoju Świata suwerennych Państw narodowych, zdolnych do samodzielnej pokojowej współpracy. Na tej zasadzie powstał BRICS, skupiający pokojowo współpracujące suwerenne Państwa – Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. Wobec tego konstruktywnego, cywilnego, pokojowego sojuszu, wojskowy i agresywnie wojenny sojusz NATO ma zaborczy i destruktywny charakter.
NATO nie jest powołane do obrony lecz do agresji, czego dowodem jest między innymi zbrodnicza agresja na pokojową Jugosławię. NATO jest powołane do kontrolowania przez USA natowskich Państw głównie europejskich a ostatnio Państw Słowiańskich i wykorzystywania ich do amerykańskich interwencji zbrojnych na całym Świecie oraz do wykorzystania ich do ewentualnej agresji na Rosję. Rosja jest przez USA i NATO coraz bardziej zagrożona. Świadczy o tym stałe zwiększanie wojska USA w Europie i przybliżanie baz NATO do rosyjskich granic. Nieeuropejskie USA – mieniące się obrońcą Europy przed europejską Rosją – jest w istocie żandarmem Europy, konfliktującym Europę Zachodnią i Środkową z Europą Wschodnią, czyli z Rosją. USA zamierza usunąć Rosję z Europy, usunąć rosyjską obecność kulturalną, gospodarczą i polityczną z kontrolowanej przez siebie przestrzeni europejskiej. Służy temu zachodnia prowokacja, jaką była w Wielkiej Brytanii przypisywana Rosji akcja zatrucia wraz z córką oficera rosyjskiego wywiadu wojskowego, który zdradził Rosję i przeszedł na służbę wywiadu brytyjskiego. Prowokatorzy musieli uważać, by podtruć ale nie otruć tego zasłużonego dla Wielkiej Brytanii i Zachodu pospolitego zdrajcy. Ta prowokacja miała uzasadnić konieczność zrywania z Rosją przez Państwa europejskie kontaktów dyplomatycznych i gospodarczych i rozszerzania takich kontaktów z USA, czyli konieczność dalszego wypierania Rosji z Europy i wchodzenia do Europy USA z coraz większą ilością wojska.

Szczególnie ważną dla amerykańskiej dominacji w Słowiańszczyźnie i całej Europie jest obecność wojsk USA i NATO w leżącej w środku Europy Polsce, stanowiącej dla Zachodu jak zawsze bramę do Rosji, dogodną bazę wypadową przeciwko Białorusi i Rosji. Polakom pragnącym żyć bez obcych wojsk, ich obecność na Polskiej Ziemi uzasadnia się koniecznością obrony przed Rosją jako największym wrogiem Polski planującym podbój Polski. W rzeczywistości obecność wojsk USA i NATO ma trzymać Polaków w gotowości do ewentualnej agresji na Rosję, ma być czynnikiem nieustannego konfliktowania Polaków z Rosjanami, ma nie dopuścić do słowiańskiego porozumienia, pojednania i sojuszu Polski z Rosją. Jest to dalsze realizowanie antysłowiańskiej doktryny prusko-niemieckiej z XIX wieku zalecającej, aby w niemieckim interesie za wszelką cenę nie dopuścić do słowiańskiego porozumienia Polaków z Rosjanami i uczynić wszystko dla konfliktowania Polski z Rosją. Tę antysłowiańską doktrynę świadomie realizuje obecnie USA, a także Izrael, Niemcy i neobanderowska a przecież w istocie słowiańska Ukraina. Dlatego na amerykańskie życzenie Polaków wychowuje się w miłości do USA i w nienawiści do Rosji. Służy temu kłamliwa propaganda o gotowości Rosji do napadu na Polskę. Służy temu antyrosyjska atmosfera wokół wyjaśniania przyczyn katastrofy polskiego samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Służy temu ustawa dekomunizacyjna, nakazująca usunięcie godnych szacunku pomników żołnierzy radzieckich wyzwalających Polskę spod ludobójczej okupacji niemieckiej a nazywanych obecnie okupantami Polski. Tym znieważaniem walczących i poległych w obronie Polski żołnierzy celowo obraża się Rosjan, konfliktując ich z Polakami. Ta hodowana przez USA, Izrael, Niemcy i neobanderowską słowiańską Ukrainę nienawiść do Rosji ma na zawsze rozbić jedność słowiańską w przestrzeni polsko-rosyjskiej, ma przygotować Polaków do ewentualnej agresji na Rosję. Nasza ukochana Polska stała się narzędziem USA i Niemiec do walki z bratnią Rosją!

Rozbijanie jedności słowiańskiej oraz skłócanie, opanowywanie i wyzyskiwanie Słowiańszczyzny jest stałą odwieczną tendencją w polityce Zachodu, a obecnie w polityce USA i niektórych Państw Zachodniej Europy. Naszą odpowiedzią musi być nieustające dążenie do jedności Słowiańszczyzny jako obrony koniecznej należących do NATO i Unii Europejskiej Narodów Słowiańskich. Grozi im utrata tożsamości słowiańskiej, a potem utrata tożsamości narodowej. Dlatego przede wszystkim należy rozwijać świadomość słowiańską, świadomość przynależności do wielonarodowej jednorodnej cywilizacyjnie Słowiańszczyzny. Bez świadomości słowiańskiej nie będzie poczucia jedności słowiańskiej.

Zadaniem międzynarodowego ruchu słowiańskiego jest przekonywanie południowych i zachodnich Narodów Słowiańskich i ich władz państwowych o konieczności dążenia do całkowitej suwerenności swoich narodowych Państw, które będą zdolne przeciwstawić się antysłowiańskiej polityce Zachodu, widocznej szczególnie we wrogim stosunku do Rosji. Nasze Państwa, nastawiane przez Zachód przeciw Rosji, muszą okazać suwerenną wolę pojednania z Rosją, sojuszu z Rosją. Muszą rozważyć celowość dalszego członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, dalszego wysługiwania się USA i Zachodniej Europie przeciw Rosji wbrew własnym interesom narodowym. Pojednanie i sojusz południowych i zachodnich Państw Słowiańskich z Rosją zapewni im bezpieczeństwo i rozwój, utwierdzi jedność słowiańską, odmieni na lepsze losy Słowiańszczyzny i całej Europy, odrodzi Ducha Europy suwerennych Państw narodowych współpracujących w Pokoju!

Naszym historycznym słowiańskim posłannictwem jest umacnianie świadomości słowiańskiej, uzyskanie jedności Słowiańszczyzny, tworzenie nowej cywilizacji słowiańskiej, tworzenie nowego ustroju społecznego opartego o narodową tożsamość, państwową suwerenność, społeczną sprawiedliwość i pokojową współpracę międzynarodową. Będzie to słowiańska propozycja dla Świata, słowiańskie doktrynalne przeciwstawienie się lansowanemu przez USA hegemonistycznemu, antynarodowemu globalizmowi prowadzącemu do konfliktów i wojen. Dowodzi tego niedawne grożenie przez USA agresją zbrojną na Koreę Północną. Dowodzi tego gwałcąca zasady suwerenności Państw gangsterska agresja USA na Syrię. Zjednoczona Słowiańszczyzna to wielka światowa siła przeciwstawiająca się wojnom, uniemożliwiająca panowanie nad Światem, przyspieszająca budowę pokojowego, sprawiedliwego ładu światowego!

Realizacja naszego wielkiego słowiańskiego posłannictwa wymaga od zwykłych Słowian, od wszystkich Słowian prostego ludzkiego poczucia słowiańskiej przyjaźni, słowiańskiego braterstwa. Starania o te ludzkie uczucia w przestrzeni polsko-rosyjskiej podjął w 2012 roku rosyjski Kościół Prawosławny i polski Kościół Katolicki we wspólnym Przesłaniu, apelującym o pojednanie Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan, wołającym „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”. My na Wszechsłowiańskich Uroczystościach Jubileuszowych w czeskiej słowiańskiej Pradze wołamy aby każdy Słowianin w każdym Słowianinie widział przyjaciela i brata!

W serdecznym uczuciu przyjaźni i braterstwa wypełniajmy nasze słowiańskie posłannictwo wierząc niezachwianie, że uduchowiona, twórcza, pokojowa Słowiańszczyzna niesie dobro wszystkim Państwom i Narodom, jest nadzieją Europy i Świata!