Najnowsze

Życiorys Przewodniczącego PWN

Bolesław Tejkowski urodził się 15 grudnia 1933 roku w Kruszwicy w wielodzietnej rodzinie rzemieślniczej. Rodzice byli niepodległościowymi działaczami narodowymi, uczestnikami Powstania Wielkopolskiego, członkami Stronnictwa Narodowego. W czasie okupacji niemieckiej działali w Armii Krajowej. Rodzina ojca działała w Polonii Gdańskiej i od 1939 roku była więziona w niemieckim obozie koncentracyjnym Stutthof, obecnie Sztutowo, w którym został zabity brat ojca Czesław – oficer polskiego wywiadu wojskowego.

Положение Польши и поляков ухудшается

Все большее число поляков понимает, что плачевное и постоянное ухудшающееся положение Польского народа является следствием принадлежности Польши к Европейскому Союзу и НАТО, которые контролируются враждебными нам имперскими государствами, такими как Германия, США, Израиль. В этой капиталистической глобалистской системе для Польши и других Славянских государств не предполагается перспектива развития, им отведена роль рынков сбыта западных товаров, объектов колониальной эксплуатации, прежде всего сырья и дешевой рабочей силы, территории заселения иностранцами.

Polacy razem w obronie Polski!

Rosnące zagrożenie Polski przez Unię Europejską i NATO wymaga zjednoczenia wszystkich Polaków-patriotów wokół jednej organizacji i jednego programu. Pomoże w tym zwiększająca się świadomość Polaków, że Polską od 1989 roku rządzi nieprzerwanie ta sama zaprzedana Niemcom, USA i Izraelowi antypolska władza, złożona z różnych mafijnych partii niezmiennie niszczących nasz Kraj, powołująca dla zmylenia nas wciąż nowe równie wrogie ugrupowania polityczne.

W obronie Narodu Polskiego

W oświadczeniu Polskiej Wspólnoty Narodowej z maja 2013 roku czytamy: "Konstytucyjnym obowiązkiem Państwa Polskiego i jego władzy jest organizowanie Narodu Polskiego w zbiorowym działaniu i zapewnienie Polakom bezpieczeństwa, mieszkania, kształcenia, leczenia, pracy i zarobków pozwalających dostatnio żyć. Ale Państwo Polskie jest zorganizowane przeciwko Narodowi Polskiemu..."                                                 

 

Brońmy polskiej ziemi!

Po masowym wyprzedawaniu za bezcen obcemu kapitałowi polskich przedsiębiorstw przemysłowych, rolno-przetwórczych, handlowych, usługowych i bankowych, domów mieszkalnych, przedsiębiorstw wydobywczych i złóż surowcowych, przychodzi kolej na wzmożoną wyprzedaż polskiej ziemi.

Przeciwstawiamy się stosowaniu nasion genetycznie modyfikowanych

Sejm 8 listopada a Senat 30 listopada 2012 roku przegłosowały ustawę dopuszczającą stosowanie w Polsce nasion GMO, czyli genetycznie modyfikowanych, stanowiących paszę dla zwierząt i materiał siewny dla rolników. Oznacza to pojawienie się w naszym słynącym z ekologicznego rolnictwa Kraju nie tylko genetycznie modyfikowanych nasion, ale też roślin oraz żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, spożywanej przez ludzi i zwierzęta ze szkodą dla ich zdrowia i życia.

Sprzeciw wobec przekształcenia Unii Europejskiej w Federację Europejską, w Stany Zjednoczone Europy

Polska Wspólnota Narodowa wyraża stanowczy sprzeciw wobec planów przekształcenia Unii Europejskiej – sojuszu odrębnych Państw – w jedno Państwo federacyjne. Jest to całkowite pozbawienie już i tak ograniczonej w Unii Europejskiej suwerenności Państw narodowych, narażenie ich na rozpad na regiony, utratę kontroli nad majątkiem narodowym, niszczenie kultury narodowej i wynarodowienie. Parlamenty i Rządy narodowe stracą władzę na rzecz centralnych władz przekształconej w federację Unii Europejskiej.

Sprzeciwiamy się dotychczasowej oraz dalszej prywatyzacji w Polsce

Wobec planowanej przez władzę w Polsce prywatyzacji pozostałej własności państwowej i komunalnej, Polska Wspólnota Narodowa żąda natychmiastowego wstrzymania wszelkiej dalszej wyprzedaży obcemu kapitałowi polskich przedsiębiorstw przemysłowych, rolnych, handlowych, usługowych i bankowych, domów i mieszkań komunalnych oraz ziemi i zasobów surowcowych. Totalna prywatyzacja wszystkiego godzi w podstawy bytu Narodu Polskiego oraz w bezpieczeństwo i niepodległość Państwa Polskiego.

W obronie Polski, w obronie Słowiańszczyzny

W obronie Polski, w obronie Słowiańszczyzny

Polecamy Państwu książkę Bolesława Tejkowskiego - „W obronie Polski, w obronie Słowiańszczyzny”, dostępną również w tłumaczeniu na język rosyjski.

Osoby zainteresowane nabyciem książki prosimy o złożenie zamówienia drogą mailową na adres: pwn@pwn.info.pl Cena publikacji to 40 zł + koszty przesyłki. W liście prosimy podać adres pocztowy, ilość zamawianych książek oraz wersję językową. Książki wysyłamy do Państwa paczką pocztową za pobraniem (opłata przy odbiorze przesyłki).

Nie chcemy żołnierzy USA w Polsce

Polska Wspólnota Narodowa przeciwstawia się decyzji władz polskich, zezwalającej na stacjonowanie żołnierzy USA na obszarze Polski.

Ta antypolska decyzja jest kolejnym, zgubnym krokiem na drodze wyrzekania się przez władze polskie suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Stanowi to tym większe zagrożenie, że sprowadzaniu do Polski obcego wojska towarzyszy pomniejszanie i osłabianie własnego Wojska Polskiego oraz likwidowanie polskiego przemysłu zbrojeniowego.

Polska Wspólnota Narodowa w obronie lokatorów

Staraniem krakowskich działaczy Polskiej Wspólnoty Narodowej, Polskiego Komitetu Słowiańskiego, Stowarzyszenia Przyjaźni Polsko-Rosyjskiej oraz organizacji lokatorskich powstało w Krakowie i zostało zarejestrowane w styczniu 2010 roku Forum w Obronie Godności i Jedności Lokatorów i Bezdomnych. Forum na swego przewodniczącego wybrało Andrzeja Graniwida Sikorskiego – wieloletniego przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Polskiej Wspólnoty Narodowej w Krakowie. Aktywność Forum w obronie prawa lokatorów do użytkowanych mieszkań jest imponująca.

Udział kobiet w życiu politycznym kraju

Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Pani Elżbieta Radziszewska zwróciła się do działających w Polsce partii politycznych z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie udziału kobiet w życiu politycznym kraju. Prezentujemy poniżej pismo Pani Pełnomocnik oraz nasze stanowisko w tej kwestii...

 


Sekretarz Stanu
Pełnomocnik Rządu DS. Równego Traktowania
Elżbieta Radziszewska

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r.

Szanowni Państwo,

10-ta rocznica agresji NATO na Jugosławię

Forum Belgradzkie dla Sprawiedliwego Świata, niezależna, ponadpartyjna organizacja obywatelska zainicjowała program działań ku upamiętnieniu dziesiątej rocznicy agresji NATO na Jugosławię w roku 1999.

Głównym jej celem jest oddanie hołdu dla ludzkich ofiar, ukazanie prawdziwych celów i następstw tej agresji oraz szerzenie posłannictwa pokoju, wzajemnego poszanowania i równych praw dla wszystkich narodów i wszystkich istot ludzkich. Główne hasło akcji to: Nie zapomnieć!

Nie pozwolimy oderwać Kosowa od Serbii

17.02.2008 r. kosowscy Albańczycy, przy wsparciu USA, UE i NATO, ogłosili nipodległość Kosowa. Prezentujemy nasze stanowisko odnoszące się do prób uczynienia z serbskiej prowincji Kosowa niepodległego pańswa. Niniejsze oświadczenie przedstawiony zostało na posiedzeniu Prezydium Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego, który odbył się w Brześciu na Białorusi w dniach 1-2 lutego 2008 ruku.

 

Straty i zagrożenia Polski wynikające z przynależności do NATO

Polska weszła do NATO w marcu 1999 roku wbrew woli Narodu Polskiego, wbrew woli większości Polaków. Zadecydował o tym Sejm, który nie dopuścił do przeprowadzenia koniecznego w tej sprawie ogólnonarodowego referendum. Dezaprobatę Polaków wobec NATO ujawniła w pełni jego agresja na Jugosławię, dokonana kilkanaście dni później. Agresja ta spotkała się z potępieniem Narodu Polskiego, który wbrew swojej woli został postawiony w roli natowskiego agresora.

Страницы