Chcemy Polski Suwerennej

Jest to nasze Bożonarodzeniowe i Noworoczne Orędzie! Wołamy o suwerenność dla Polski bo wiemy, że suwerenność jest najważniejsza i konieczna dla narodowego istnienia Polaków, dla trwałości i twórczej mocy Narodowej Wspólnoty, dla zapewnienia Narodowi Polskiemu bezpiecznego godnego życia.

W walce o tę upragnioną suwerenność Polski ponieśli Polacy w swojej historii ogromne ofiary. Niechaj one zobowiązują nas dzisiaj do dalszych ofiarnych zmagań o uzyskanie całkowitej suwerenności Polski, bo tylko Polska suwerenna zapewni Polakom samodzielność, duchowy i materialny rozwój, bezpieczeństwo i dobrobyt.

Świadomi znaczenia Ojczyzny Wolnej dla ludzkich losów, w trosce o teraźniejszość i przyszłość Polaków wołamy, że suwerenność Polski jest obecnie ograniczona i zagrożona przez narzucenie nam kapitalistycznego globalizmu i przyłączenie nas do Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy.

Unia Europejska, będąca w istocie Unią Zachodnioeuropejską powstała po to, aby ułatwić Zachodowi a zwłaszcza Niemcom opanowanie i wyzyskiwanie Państw Europy Środkowowschodniej i Południowej jako swoistych kolonii po utracie przez Zachód kolonii pozaeuropejskich.

Polska włączona w system zachodniego globalizmu i przyłączona do Unii Europejskiej stała się taką swoistą kolonią Zachodu, Państwem kontrolowanym i zawłaszczanym głównie przez Niemcy i w coraz większym stopniu przez USA i Izrael. Te i inne Państwa zachodnie i ich gremia kapitalistyczne w rabunkowy sposób stały się w Polsce właścicielami mediów, banków, ziemi, przedsiębiorstw przemysłowych, komunikacyjnych, usługowych i handlowych. Część z nich zlikwidowano jako konkurencyjne dla Zachodu. Zmniejszona w Polsce produkcja obniżyła polski dochód narodowy, pomniejszany zaniżaniem podatków zachodnich właścicieli wywożących za granicę osiągane w Polsce zyski. Coraz bardziej zadłużana Polska stała się rynkiem zbytu nienajlepszych zachodnich towarów, rozprowadzanych przez sieć zachodnich sklepów wielkopowierzchniowych. Wywołane w Polsce masowe bezrobocie przynoszące biedę i bezdomność oraz nakazowe zaniżanie Polakom zarobków umożliwiło Zachodowi pozyskanie trzymilionowej taniej i w dużej części wysoko kwalifikowanej polskiej siły roboczej, która przyczynia się wydatnie do rozwoju Państw zachodnich kosztem niedorozwoju Polski i biedy Polaków w Kraju.

Unia Europejska powstała również po to, aby Narody Europy pozbawić tożsamości narodowej i chrześcijańskiej. Podobne cele miał niegdyś komunistyczny, globalistyczny Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. Zapewne dlatego komuniści spod znaku Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i Sojuszu Lewicy Demokratycznej po rozwiązaniu ZSRR swoje sympatie przenieśli na antynarodową, antyreligijną, globalistyczną Unię Europejską. Zdecydowali wraz z prozachodnią elitą solidarnościową o przyłączeniu do niej Polski.

Ci fanatyczni zwolennicy Unii Europejskiej wiedzieli, że jej celem jest przekształcenie uformowanej w odrębne Narody chrześcijańskiej ludności Europy w przemieszaną masę pozbawioną narodowości, religii i zasad europejskiej cywilizacji łacińskiej, odrzucającą wynikający z praw Natury porządek dotyczący płci, małżeństwa i rodziny. Dla przyspieszenia realizacji tego celu, antyeuropejska elita Unii Europejskiej zorganizowała masowy napływ do wszystkich Państw unijnych obcej i wrogiej ludności islamskiej jako uchodźców i migrantów otrzymujących duże świadczenia socjalne. Ci żyjący na koszt europejskich podatników przybysze są w znacznej części przeszkolonymi żołnierzami wojującego islamu – terrorystami. Do najazdu takich islamistów na Unię Europejską przyczyniło się USA i NATO swoimi niszczącymi agresjami na Państwa azjatyckie i afrykańskie.

Ta zalewająca Unię Europejską agresywna ludność islamska ma zdominować spokojną ludność europejską. Ma rozbojami, gwałtami i morderstwami, terrorem wobec zwykłych ludzi i funkcjonariuszy państwowych zastraszyć społeczeństwa, doprowadzić do chaosu, do rozkładu więzi narodowych i państwowych, do kryzysu europejskiej formuły Narodu i Państwa. Prowadzi to do realizowania odwiecznych zamierzeń islamu – islamizacji Europy.

Obecna władza w Polsce przeciwstawiła się tym najgorszym działaniom kierownictwa Unii Europejskiej. Nie dopuściła do nakazowego osiedlania w Polsce migrantów i uchodźców, czyniąc nasz Kraj bezpiecznym i wolnym od islamskiego terroryzmu, otwartym na powrót Polaków z Zachodu i Wschodu. Ale dla naszego bezpieczeństwa przeciwstawić się również trzeba osiedlaniu w Polsce zagrażających Polakom banderowskich Ukraińców. Wbrew dyrektywom Unii Europejskiej rozpoczęło się w Polsce odzyskiwanie zrabowanego przez Zachód polskiego majątku narodowego, uruchamianie zlikwidowanych przedsiębiorstw i tworzenie nowych. Zwiększyła się produkcja i wzrósł dochód narodowy, podniosły się płace, weszły w życie pieniężne dodatki dla dzieci, zaczęły wracać do lokatorów domy zawłaszczone przez złodziejską reprywatyzację, rozwinęło się budownictwo mieszkaniowe, zahamowana została bezdomność, zmalało bezrobocie, ograniczone zostały wyjazdy Polaków do pracy na Zachodzie, powstały warunki powrotu Polaków do Kraju, rozpoczęły się starania o otrzymanie od Niemiec należnych Polsce odszkodowań wojennych.

Dalszy rozwój Polski i uzyskanie całkowitej suwerenności wymagać będzie wyjścia z krępującej nas Unii Europejskiej tak, jak uczyniła to Wielka Brytania. Narodowa i chrześcijańska Polska nie może należeć do antynarodowej, antychrześcijańskiej, islamizującej się Unii Europejskiej. Między Polską a Unią Europejską istnieje konflikt wartości, interesów i celów. Ta zaborcza, zmaterializowana, nieuduchowiona, gwałcąca prawa Natury Unia Europejska jest obca polskiej tradycji, obca historycznie ukształtowanej formule suwerennego Państwa Polskiego.

Świadomi przywiązania Polaków do Ojczyzny Wolnej wołamy, że suwerenność Polski jest obecnie ograniczona i zagrożona również przez przynależność do NATO i stacjonowanie obcych wojsk na Polskiej Ziemi. O przynależności Polski do NATO zdecydowali ci sami solidarnościowcy i komuniści, którzy przeforsowali przyłączenie Polski do Unii Europejskiej. Zapewne kierowali się w tej wojskowej decyzji nienawiścią do Rosji odrodzonej po rozwiązaniu ZSRR, którego byli wiernymi zwolennikami.

Przynależność do NATO i uwłaczającą honorowi wolnych Polaków obecność obcych wojsk zwłaszcza amerykańskich uzasadnia się koniecznością obrony Polski przed zagrażającą nam Rosją. Rosja Polsce ani innym Państwom nie zagraża. Uznaje bowiem potrzebę istnienia w Europie i na Świecie suwerennych Państw narodowych koniecznych dla prawidłowego, wielobiegunowego rozwoju światowego, zdolnych do samodzielnej, wzajemnie korzystnej pokojowej współpracy. Na tej zasadzie powstał BRICS, skupiający pokojowo współpracujące ze sobą suwerenne Państwa – Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki. Wobec tego konstruktywnego, cywilnego, pokojowego sojuszu, wojskowy i agresywnie wojenny sojusz NATO ma destruktywny charakter.

NATO nie jest powołane do obrony, lecz do agresji, czego dowodem była między innymi agresja na pokojową Jugosławię. NATO jest powołane do kontrolowania przez USA natowskich Państw i wykorzystywania ich do amerykańskich interwencji zbrojnych na całym Świecie. NATO przede wszystkim jest powołane do kontrolowania przez USA natowskich Państw europejskich i wykorzystania ich do ewentualnej agresji na Rosję. Rosja jest przez USA i NATO coraz bardziej zagrożona. Świadczy o tym zwiększanie wojska USA w Europie i przybliżanie baz NATO do rosyjskich granic. Koniecznością obrony Europy przed nieistniejącym zagrożeniem rosyjskim, USA uzasadnia ograniczającą suwerenność Państw europejskich obecność amerykańskiego wojska w Europie, trwającą nieprzerwanie od końca II wojny światowej.

Szczególnie ważną dla amerykańskiej dominacji w Europie jest obecność wojsk USA i NATO w leżącej w środku Europy Polsce, stanowiącej dogodną bazę wypadową przeciw Rosji. Bezpieczne istnienie takiej bazy wypadowej w Ojczyźnie ceniącego wolność i honor Narodu Polskiego pragnącego żyć bez obcych wojsk wymaga przekonania Polaków, że największym wrogiem Polski jest Rosja, której trzeba się wspólnie z USA i NATO zbrojnie przeciwstawić. Obecność wojsk USA i NATO w Polsce ma trzymać Polaków w gotowości do walki z Rosją, nieustannie konfliktować Polaków z Rosjanami, nie dopuścić do koniecznego dla naszego dobra słowiańskiego porozumienia, pojednania i sojuszu Polski z Rosją.

Jest to dalsze realizowanie prusko-niemieckiej doktryny z XIX wieku zalecającej, aby w niemieckim interesie za wszelką cenę nie dopuścić do porozumienia Polaków z Rosjanami i uczynić wszystko dla skonfliktowania Polski z Rosją. Tę antypolską doktrynę świadomie realizuje dzisiaj obok Niemiec banderowska Ukraina, Izrael i USA. Dlatego na amerykańskie życzenie Polaków wychowuje się w miłości do USA i w nienawiści do Rosji. Służy temu kłamliwa propaganda o gotowości Rosji do napadu na Polskę. Służy temu tak zwana ustawa dekomunizacyjna, nakazująca usunięcie godnych szacunku pomników żołnierzy radzieckich wyzwalających Polskę spod ludobójczej okupacji niemieckiej. Tym znieważaniem walczących i poległych w obronie Polski żołnierzy celowo obraża się Rosjan, konfliktując ich z Polakami. Ta hodowana przez Niemcy, banderowską Ukrainę, Izrael i USA nienawiść do Rosji ma uczynić z Polaków najbardziej fanatyczną siłę uderzeniową gotową ginąć w interesie USA w przypadku ewentualnej agresji na Rosję. USA wyznaczyło Polsce rolę wroga Rosji. Swoją antyrosyjską polityką i gotowością wykorzystania Polaków do walki z Rosją, USA i NATO narażają Polskę na wielkie niebezpieczeństwo. Dlatego przeciwstawić się trzeba przygotowaniom USA do wojny z Rosją i wciąganiu w te plany Polski. Nie wojna Polski z Rosją ale pojednanie Polski z Rosją jest celem zgodnym z najżywotniejszymi interesami suwerennego Narodu Polskiego.

Wojska NATO w Polsce mają jeszcze jedno zadanie – zapewnić korzystną dla USA eksploatację polskich złóż surowcowych, których bogactwo daje Polsce drugie miejsce w Świecie po najbogatszej w surowce Rosji.

Bezpieczeństwo Polski i uzyskanie całkowitej suwerenności wymagać będzie wyjścia z zagrażającego nam NATO i wyprowadzenia z Polskiej Ziemi wszystkich wojsk obcych. Wymagać będzie zwiększenia patriotycznego Wojska Polskiego co najmniej do 200 tysięcy żołnierzy.

W serdecznym pragnieniu szczęśliwego Nowego Roku dla Polski, wołamy do wszystkich Polaków w Kraju i na całym Świecie z politykami, twórcami, naukowcami, dziennikarzami, żołnierzami i księżmi na czele, wołamy do Prezydenta, Sejmu, Senatu i Rządu, wołamy do wszystkich polskich partii politycznych, stowarzyszeń społecznych i związków zawodowych, wołamy do wszystkich Kościołów w Kraju:
- Niechaj jednoczy nas w Polską Wspólnotę Narodową wola uzyskania suwerenności Polski, wola wyjścia z Unii Europejskiej i NATO, które naszą suwerenność ograniczają i naszej suwerenności zagrażają.
- Niechaj jednoczy nas w Polską Wspólnotę Narodową wola pojednania bliskich sobie Słowiańskich Państw – Polski i Rosji. Kontynuujmy to, co zostało rozpoczęte w 2012 roku przez rosyjski Kościół Prawosławny i polski Kościół Katolicki we wspólnym Przesłaniu, apelującym o pojednanie Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan, wołającym „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata”.

Odmieni to na lepsze losy Polski i całej Europy, odrodzi Ducha Europy suwerennych Państw narodowych współpracujących w Pokoju!
Taka jest misja ruchu słowiańskiego w Polsce i we wszystkich Krajach Słowiańskich, tworzącego wspólnie międzynarodowy ruch słowiański, działającego na rzecz suwerenności i jedności Narodów i Państw Słowiańskich.

W imieniu polskiego ruchu słowiańskiego

Bolesław Tejkowski
Zastępca Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego
Przewodniczący Polskiego Komitetu Słowiańskiego

Warszawa, styczeń 2018 rok