Słowiańska Alternatywa

Referat Polskiego Komitetu Słowiańskiego
O lepszy ustrój społeczny i ład światowy

Międzynarodowy ruch słowiański, obejmujący Narody i Państwa Słowiańskie oraz światową diasporę słowiańską, może i powinien odgrywać znaczącą rolę w tworzeniu koncepcji nowego, lepszego ustroju społecznego dla naszych Krajów oraz nowego lepszego ładu światowego dla wszystkich. Tworzenie takich koncepcji powinno rozpocząć się w ramach poszczególnych  Państw słowiańskich, a zakończyć się wspólnymi propozycjami.

Po zapoznaniu się z koncepcjami Białoruskiego Komitetu Słowiańskiego, prezentujemy koncepcje Polskiego Komitetu Słowiańskiego.

Polska dla swego suwerennego istnienia i rozwoju potrzebuje wielkiej porywającej idei jednoczącej Polaków we wspólnym działaniu. Idea ta musi być w sercu i umyśle każdego Polaka. Albowiem Polska to my – wszyscy Polacy stanowiący Naród i Państwo i zamieszkała przez nas Ziemia Ojczysta oraz cywilizacja łacińska stanowiąca istotę i metodę naszego życia narodowego tworzącego nasz dziejowy dorobek duchowy i materialny. Podstawą charakteryzującej nas cywilizacji łacińskiej jest nasza rodzima cywilizacja słowiańska, cywilizacje grecka i rzymska oraz chrześcijaństwo. To jest Polska!

A wszyscy Polacy to jedna rodzina, narodowa rodzina, zdolna w potrzebie do wielkich czynów. Idea dla Polski takich czynów wymaga!

Tą ideą jest stojące przed Polską wielkie dziejowe posłannictwo:
- przeciwstawienie się niezgodnemu z Bożymi Prawami Natury globalizmowi jako ustrojowi społecznemu narzucającemu globalistyczny ład światowy,
- kształtowanie zgodnego z Bożymi Prawami Natury solidaryzmu jako ustroju społecznego niosącego solidarystyczny ład światowy.

Tak, jak Polska narzucony jej komunizm odrzuciła, a obecnie odrzuca przemycany z Zachodu lewacki socjalizm, tak też odrzucić musi narzucony z Zachodu kapitalizm i globalizm, a przyjąć solidaryzm, czyli własny narodowo-wspólnotowy ustrój sprawiedliwości społecznej.

Komunizm i socjalizm to błędne i przeciwne Narodowi koncepcje, których podmiotem mającym władzę jest klasa robotnicza, klasa pracowników najemnych, (zastępowana w praktyce aparatem partyjnym), przeciwstawiana pozostałym klasom razem tworzącym Naród.

Podobnie, kapitalizm i globalizm to błędne rozkładające Naród koncepcje, których podmiotem mającym władzę jest klasa wielkich posiadaczy z udziałem posiadaczy zagranicznych, przeciwstawiana pozostałym klasom razem tworzącym Naród.

Solidaryzm to koncepcja, której podmiotem jest cały złożony z wielu klas Naród jako naturalna, nadrzędna, organiczna wspólnota kulturotwórcza, mający obejmującą wszystkich jego członków władzę bezpośrednią (wybory, referenda, inicjatywy ustawodawcze) i pośrednią przez swych przedstawicieli wybranych do parlamentu, rządu i sądu oraz mający obejmującą wszystkich jego członków własność bezpośrednią (własność indywidualna i spółdzielcza) i pośrednią (własność ogólnonarodowa-państwowa).

Globalizm można nazwać wyższym stadium kapitalizmu, coraz mniej zależnym od suwerennych interesów i decyzji Państw narodowych, a coraz bardziej zależnym od interesów i decyzji USA jako naczelnego Państwa kapitalistyczno-globalistycznego dyktującego Światu swoje koncepcje oraz od interesów i decyzji podległych USA organizacji międzynarodowych.

Należy określić, czym jest globalizm a czym solidaryzm na przykładzie współczesnej Polski.

Globalizm to ustrój społeczny:
- ograniczający suwerenność polskiego Państwa narodowego przez USA i podległe mu organizacje międzynarodowe oraz przez przynależność do Unii Europejskiej,
- narzucający Polsce prawo obcej własności ziemi, zasobów w ziemi, obiektów produkcyjnych, handlowych, usługowych i komunikacyjnych, banków i mediów,
- ograniczający udział polskich obywateli we władzy, własności, pracy-płacy i obronie,
- zakładający istnienie biedy, bezrobocia i bezdomności,
- stwarzający wielkie zróżnicowanie majątkowe polskich obywateli przez nadmierny zysk właścicieli-pracodawców i znaczny wyzysk pracowników,
- niezapewniający bezpłatnego nauczania i leczenia,
- niszczący w Polsce naturalną wspólnotę narodową, rodzinną i małżeńską,
- narzucający obecność w Polsce obcych wojsk USA i NATO.
Takiemu ustrojowi Polska musi się przeciwstawić.

Solidaryzm to ustrój społeczny:
- zapewniający suwerenność polskiego Państwa narodowego,
- zapewniający polską własność państwową, komunalną, pracowniczą, instytucjonalną, organizacyjną, spółdzielczą i prywatną ziemi, zasobów w ziemi, obiektów produkcyjnych,  handlowych, usługowych i komunikacyjnych, banków i mediów,
- zapewniający udział wszystkich polskich obywateli we władzy, własności zwłaszcza mieszkalnej, pracy-płacy i obronie,
- likwidujący biedę, bezrobocie  i bezdomność,
- zapewniający umiarkowane zróżnicowanie majątkowe polskich obywateli według zasług,
- zapewniający bezpłatne nauczanie i leczenie,
- umacniający w Polsce naturalną wspólnotę narodową, rodzinną i małżeńską,
- zapewniający obecność w Polsce tylko silnego zdolnego do obrony Wojska Polskiego.
Taki ustrój Polska musi kształtować.

Nienaturalny globalistyczny ład światowy narzuca panowanie jednego mocarstwa nad ujednoliconym jednobiegunowym Światem niesuwerennych Państw nienarodowych. Takiemu ładowi światowemu Polska musi się przeciwstawić.

Naturalny solidarystyczny ład światowy zapewnia istnienie różnorodnego wielobiegunowego Świata suwerennych Państw narodowych współistniejących na równych prawach. Taki ład światowy Polska musi kształtować.

Powołanie Polski do spełnienia tego wielkiego dziejowego posłannictwa wynika z jej słowiańskiego charakteru, z jej położenia w środku w sercu Europy na styku Słowiańszczyzny i germańsko-romańskiego europejskiego Zachodu. Powołanie Polski wynika z jej twórczej, pełnej wyjątkowych doświadczeń szczęśliwej i nieszczęśliwej historii naznaczonej niezłomną wolą trwania Narodu, trwania polskości i ofiarną walką w ich obronie. Powołanie Polski wynika z ukształtowania w jej historycznym procesie uduchowionego Narodu Polskiego oraz osobowości Polaków mocno przywiązanych do wolności, do religii, do rodziny, do Narodu i suwerennego Państwa narodowego, ofiarnie broniących swojej wolności, swoich wspólnot - religijnej, rodzinnej, narodowej, państwowej. Powołanie Polski wynika z jej tradycji tworzenia idei uniwersalistycznych dla Kraju i dla Świata, dla siebie i dla innych, walczenia o siebie i o innych zgodnie z przesłaniem naszych przodków – „Za Waszą i Naszą Wolność!”

Polska będzie skutecznie wypełniać swoje wielkie dziejowe posłannictwo wraz ze wszystkimi podobnymi sobie Państwami słowiańskimi, a zwłaszcza z Rosją. Łączy nas wszystkich Słowian dane nam we wspólnym cywilizacyjnym rozwoju wielkie uduchowienie, będące naszą siłą moralnego odrodzenia i postępu. Wiąże nas wszystkich Słowian wspólne zwycięstwo nad nazistowskimi Niemcami w 1945 roku i wynikłe zeń religijne i naukowe proroctwo końca w Europie wojennej ery germańskiej i początku pokojowej ery słowiańskiej.

Wypełnianie swego posłannictwa wymaga od Polski umocnienia swojej tożsamości, swojego poczucia polskości i słowiańskości, łacińskości i chrześcijańskości, zachowania między tymi konstytuującymi nas wartościami twórczej jedności. W nich bowiem wyraża się charakter nas – Polaków, wyraża się nasza istota i wielkość.

Wypełnianie swego posłannictwa wymaga od Polski pojednania i współdziałania z Rosją. W obecnej skomplikowanej i konfliktowej sytuacji światowej Polska ponosi wielką historyczną odpowiedzialność za pojednanie z narodową, słowiańską, chrześcijańską Rosją, a więc bliską nam Rosją. Przeciwstawiają się temu wszelkie polskie, europejskie, światowe siły zła. Nastawianie Polski przeciw Rosji ma długą historię. Czyniły to od zarania swej historii Niemcy – od Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego po Niemcy współczesne. Ale czyniły to także Anglia, Szwecja, Turcja i Watykan. Czynią to dzisiaj w swoim własnym interesie obok Niemiec również USA z Izraelem, Wielka Brytania i neobanderowska Ukraina. Niemcy w XIX wieku sformułowały to w do dzisiaj obowiązującej ideologicznej doktrynie i politycznej dyrektywie nakazującej w najżywotniejszym niemieckim interesie ( a dzisiaj również w amerykańsko-izraelskim i ukraińskim interesie) za wszelką cenę i wszelkimi sposobami nie dopuścić do słowiańskiego porozumienia Polaków z Rosjanami i czynić wszystko dla konfliktowania Polski z Rosją.

Pojednanie Polski i Rosji podjęły Rosyjska Cerkiew Prawosławna i Polski Kościół Katolicki we Wspólnym Przesłaniu do Narodów Polski i Rosji ogłoszonym w Warszawie 17 sierpnia 2012 roku. Przesłanie wzywa do pojednania Polski i Rosji, Narodu Polskiego i Narodu Rosyjskiego, Polaków i Rosjan. Jego najwymowniejszym fragmentem pełnym uczucia jest wołanie „aby każdy Polak w każdym Rosjaninie i każdy Rosjanin w każdym Polaku widział przyjaciela i brata.” Wszak Polska i Rosja to Córy jednej Matki – Słowiańszczyzny, wspólnie tragicznie doświadczone przez narzucony z Zachodu bezbożny ludobójczy komunizm i nazizm. To zainicjowane przez władze religijne doniosłe pojednanie poparły władze Rosji, nie poparły władze Polski. Bowiem zaniepokojone możliwością polsko-rosyjskiego pojednania elity zachodnie zwłaszcza amerykańsko-izraelska i niemiecka zobowiązały polskie władze do przeciwstawienia się temu pojednaniu i wzmożenia kampanii propagandowej przeciw rzekomo zagrażającej nam Rosji bezpodstawnie oskarżanej o przygotowywanie agresji na Polskę. Ma to wykluczyć zbliżenie polsko-rosyjskie i uczynić z Polski Państwo dyspozycyjne dla USA do przeciwstawiania się Rosji. Głównie w tym celu lokalizuje się w Polsce wojska USA i NATO, aby nie dopuścić do pojednania polsko-rosyjskiego i mieć Polskę w dyspozycji do ewentualnej walki z Rosją. Polska – wbrew swoim interesom – stała się z woli władzy najbardziej antyrosyjskim i najbardziej proamerykańskim Państwem Świata. Tym bardziej antyrosyjskim im bardziej proamerykańskim, tym bardziej antyrosyjskim im bardziej uzależnionym od USA. Pojednanie polsko-rosyjskie zniesie tę pułapkową zależność, w jakiej znalazła się Polska. Nie tylko rozwinie Polskę i wzbogaci Polaków, ale usamodzielni Polskę i zapewni jej trwałe bezpieczeństwo. Polska bez pojednania z Rosją jest narażona na wielkie niebezpieczeństwo w przypadku sprowokowania przez USA wojny z Rosją i udziałem w niej podporządkowanej proamerykańskiej i antyrosyjskiej Polski. Pojednanie Polski z Rosją a w tym chrześcijańskie pojednanie polskiego katolicyzmu i rosyjskiego prawosławia będzie skuteczną barierą przeciw zachodniemu, antyrodzinnemu i antynarodowemu wynaturzeniu, przeciw zachodniemu nihilizmowi i bezbożnictwu, przeciw zachodniej niemoralnej ateizacji i laicyzacji, przeciw grożącej z winy Zachodu islamizacji. Pojednanie polsko-rosyjskie umocni możliwości wypełniania przez Polskę swego posłannictwa.

Wypełnianie swego posłannictwa wymaga od Polski suwerennego kierowania się własnym narodowym interesem i odróżniania interesu własnego od interesu cudzego, obcego, wrogiego, odróżniania interesu Polski od interesu USA, Izraela, Niemiec, neobanderowskiej Ukrainy, kierowania się również dobrem Natury, dobrem Ziemi, na której żyjemy.

Podjęcie i wypełnianie swego posłannictwa wymaga od Polski, od Polaków mądrości i moralności, patriotyzmu i narodowej solidarności, znajomości i świadomości światowej sytuacji, w której się znajdujemy.

Sytuacja w Świecie, w tym także w Polsce, jest konfliktowa, destabilizująca stosunki międzynarodowe. Przyczyną tego jest ścieranie się dwóch koncepcji ładu światowego – solidarystycznego i globalistycznego. O ład światowy toczy się w Świecie ostra walka polityczna i gospodarcza, przybierająca raz po raz niebezpieczną formę wojny. Walka ta toczy się z naszym polskim udziałem, albowiem wciągani jesteśmy w nią wszyscy, niezależnie od tego, czy tego chcemy i czy sobie to uświadamiamy.

Walka o ład światowy, rodząca ogromne napięcia i niebezpieczeństwa, toczy się przede wszystkim na przestrzeni przodujących cywilizacyjnie obszarów od Chin i europejsko-azjatyckiej Rosji poprzez Europę Środkową i Zachodnią do Ameryki Północnej. Biegunami tej walki na tych przodujących cywilizacyjnie obszarach są z jednego ich krańca Rosja, a z drugiego krańca USA. Czyli walka o ład światowy w naturalny sposób toczy się głownie między Rosją a USA.

Rosja jest rzecznikiem solidarystycznego ładu światowego, opartego na suwerennych Państwach narodowych. Rosja jest powstałym ze zjednoczenia plemion słowiańskich Państwem narodowym, które w procesie historycznym przeobraziło się z Państwa jednonarodowego w Państwo wielonarodowe, zachowujące istnienie wszystkich swoich Narodów. Rosja wyrosła na idei narodowej.

USA jest rzecznikiem globalistycznego ładu światowego, opartego na gospodarczej, politycznej i wojskowej hegemonii USA i kierowanych przezeń ponadnarodowych organizacji nad niesuwerennymi Państwami nienarodowymi. USA jest Państwem nienarodowym, powstałym z wielonarodowych grup kolonizatorów i skazańców, migrantów i uchodźców oraz afrykańskich niewolników, po uprzednim ludobójczym wyniszczeniu rodzimej ludności indiańskiej słynącej z moralności i przywiązania do swego wieloplemiennego Pranarodu. USA wyrosło na idei kolonialnej. Wyrazem tego są dziesiątki amerykańskich baz wojskowych w wielu Państwach Świata.

Każdemu Polakowi może i powinno nasuwać się pytanie, czy razem z USA kształtować niewspólnotowy, nienarodowy, globalistyczny ład światowy, czy razem z Rosją kształtować wspólnotowy, narodowy, solidarystyczny ład światowy. Odpowiedź na to pytanie staje się coraz bardziej konieczna, albowiem konfliktowa i niestabilna sytuacja w świecie, w tym także w Polsce, zwiastuje nadchodzenie światowych rozstrzygnięć w postaci gruntownych przemian, które mogą niebawem z woli Narodów ukształtować stabilny, społecznie sprawiedliwy, pokojowy ład światowy, czyli solidarystyczny ład światowy. W grozie obecnych czasów odczuwać można nadchodzenie czegoś nowego, czegoś dobrego. Wbrew negatywnym wydarzeniom nadchodzi Nowe. Idzie Nowe, które może odmienić na lepsze losy Świata, które może przynieść skokową zmianę podnoszącą wiele Narodów a może całą Ludzkość na wyższy poziom duchowy, a tym samym i materialny. Można temu oczekiwanemu wydarzeniu ewolucyjnemu pomóc, broniąc praw Natury i praw Narodu i zwalczając wszystko, co Naturze i Narodowi przeczy.

Po której stronie chcą być Polacy? Po stronie USA, czy po stronie Rosji? Jest to być albo nie być suwerennych Państw narodowych, żyjących albo nie żyjących zgodnie z prawami Natury, niszczących albo umacniających naturalne wspólnoty - małżeńską, rodzinną, pracowniczą, religijną, narodową, państwową.

Zastępca Przewodniczącego Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego
Przewodniczący Polskiego Komitetu Słowiańskiego

Bolesław Tejkowski
Konferencja - Moskwa, 31.01 - 01.02.2019