Sprzeciwiamy się dotychczasowej oraz dalszej prywatyzacji w Polsce

Wobec planowanej przez władzę w Polsce prywatyzacji pozostałej własności państwowej i komunalnej, Polska Wspólnota Narodowa żąda natychmiastowego wstrzymania wszelkiej dalszej wyprzedaży obcemu kapitałowi polskich przedsiębiorstw przemysłowych, rolnych, handlowych, usługowych i bankowych, domów i mieszkań komunalnych oraz ziemi i zasobów surowcowych. Totalna prywatyzacja wszystkiego godzi w podstawy bytu Narodu Polskiego oraz w bezpieczeństwo i niepodległość Państwa Polskiego.

Dotychczasową prywatyzację, czyli wyprzedaż obcemu kapitałowi polskiego majątku narodowego uważamy za wysoce szkodliwą i nielegalną, albowiem nie opartą o decyzję referendum ogólnonarodowego i przeprowadzaną wbrew wszelkim zasadom ekonomiczno-finansowym, prowadzącą do wyzbywania się wspólnej własności narodowej za około 5% jej wartości. Jest to bezprecedensowe okradanie wszystkich obywateli Polski będących rzeczywistymi właścicielami polskiego majątku państwowego i komunalnego.

Dlatego czynić będziemy starania, aby ta szkodliwa dla Polski i jej obywateli nielegalna prywatyzacja została uznana za nieważną. Dotychczas sprywatyzowany majątek polski musi być odzyskany przez Państwo Polskie i ponownie wyceniony oraz podzielony na część mogącą być wyłącznie własnością państwową lub komunalną i na część mogącą być własnością prywatną za cenę odpowiadającą rzeczywistej wartości, z uwzględnieniem pierwszeństwa obywateli Polski w jego nabywaniu.

Odpowiedzialność za dotychczasowy i dalszy prywatyzacyjny rabunek Polski spada na rządzące od 1990 roku władze państwowe i samorządowe, sprzeniewierzające się swemu konstytucyjnemu obowiązkowi chronienia polskiego majątku narodowego jako dobra materialnego wszystkich Polaków, wszystkich obywateli Polski.

Przewodniczący Polskiej Wspólnoty Narodowej
Bolesław Tejkowski

Warszawa, wrzesień 2012 rok