Odezwa przed referendum w sprawie akcesji Polski do UE

Do wszystkich Polaków

Polska Wspólnota Narodowa wzywa do głosowania w referendum przeciw integracji Polski z Unią Europejską. Zrzesza ona bowiem byłe Państwa kolonialne i faszystowskie i kontynuuje ich dawną politykę panowania i wyzysku, zagrażającą Narodowi Polskiemu!

Celem Unii Europejskiej zdominowanej przez Niemcy jest oddanie im polskich Ziem Zachodnich i czeskich Sudetów oraz narzucenie Polsce i innym Państwom globalizmu! Bogaci on tylko wybrane Państwa i ich elity przez wyzysk pozostałych Państw, a zwłaszcza ludzi pracy! Takim wyzyskiwanym Państwem jest Polska!

Unia Europejska ograniczyła niepodległość Polski, przywłaszczyła większość przemysłu, handlu i banków oraz milion hektarów ziemi, zmniejszyła o połowę polską produkcję i zalewa nas swymi towarami, skazała 7 milionów Polaków na bezrobocie, 600 tysięcy na bezdomność, 40 tysięcy na życie z wysypisk śmieci, a 20 tysięcy rocznie na śmierć samobójczą lub z zimna i głodu, doprowadziła większość Polaków do nędzy, obniżyła poziom umysłowy i stan zdrowia Narodu przez celowy brak funduszy na naukę, szkolnictwo i lecznictwo, spowodowała wymieralność Narodu, zmusza Polaków do opuszczania Polski! Narzucone przez Unię Europejską nieludzkie warunki życia zmniejszyły ludność Polski o 2 miliony!

Po wcieleniu nas do Unii Europejskiej będzie jeszcze gorzej! Polska straci resztę własności i niepodległości! Niemcy zabiorą nasze Ziemie Zachodnie! Polacy będą tracić nieruchomości po wprowadzeniu podatku katastralnego! Większości polskich rolników da się tylko 25% dopłat unijnych, aby zalać Polskę tańszą dotowaną żywnością zachodnią, aby spośród 2,1 miliona polskich gospodarstw rolnych doprowadzić do bankructwa i zlikwidować 1,7 miliona i uruchomić masową wyprzedaż obcokrajowcom polskiej ziemi jako skuteczny mechanizm unicestwiania Narodu! Nastąpi jeszcze większa nędza na skutek wprowadzenia euro, wzrostu cen i bezrobocia oraz opłat Polski dla Unii Europejskiej w kwocie 12 miliardów zł rocznie! Zwiększy się wymieralność, nasili wynarodowienie, wzrośnie emigracja! Ale Polacy nie znajdą pracy w Unii Europejskiej, bowiem ma ona 40 milionów swoich bezrobotnych, których wciąż przybywa!

Są wartości bezcenne, których wyrzec się nie wolno i bronić ich trzeba z narażeniem życia! Nasze święte wartości – polskość, wiara, wolność, niepodległość, sprawiedliwość, godność, własność Ojczystej Ziemi – chce nam odebrać Unia Europejska! Brońmy naszych zagrożonych wartości, brońmy Polski, naszego Narodu i naszych Rodzin i w referendum głosujmy przeciw niszczącej nas Unii Europejskiej!

Tragiczna sytuacja Polski poprawi się jedynie przez odrzucenie Unii Europejskiej jako globalistycznego okupanta i pasożyta żywiącego się naszą własnością! Tak Unię Europejską odrzuciła Norwegia!

Polska sama, ze swoimi wielkimi bogactwami naturalnymi i milionami uzdolnionych Polaków chętnych do pracy, osiągnie dobrobyt własną zwiększoną produkcją! Nie pozwólmy jej katastrofalnie zmniejszać przez Unię Europejską! W ten sposób podniosła swój dobrobyt Norwegia!

Polska nie musi być sama! Mamy realne szanse zacieśnić współpracę z Czechami i Słowacją, a także z Rosją i pozostałymi Państwami Słowiańskimi, co pozwoli nam zlikwidować bezrobocie i uzyskać największe korzyści gospodarcze oraz najlepsze perspektywy rozwoju!

W odrzuceniu Unii Europejskiej i rozwinięciu wzajemnej współpracy Narodów i Państw Słowiańskich popiera nas Międzynarodowy Komitet Słowiański w Pradze, Polski Komitet Słowiański w Warszawie i Komitety Słowiańskie pozostałych Państw Słowiańskich!

W imię dobra Polski i całej przyjaznej nam Słowiańszczyzny weźmy udział w referendum i głosujmy przeciw Unii Europejskiej! Będzie to głosowanie za Polską samodzielną, niepodległą, silną i sprawiedliwą, zapewniającą dobrobyt wszystkim swoim obywatelom!

Odrzucenie Unii Europejskiej to najlepszy wyraz Polskości, Słowiańskości, Patriotyzmu i Rozumu, to najwyższy wyraz wiedzy i wiary, wiary w Boga i w Polskę! Niech żyje Polska!

 

Warszawa, marzec 2003 rok

Polska Wspólnota Narodowa