Nie chcemy tarczy antyrakietowej USA

Poniżej przedstawiamy nasze stanowisko z września 2006 roku, w sprawie budowy w Polsce i Czechach elementów amerykanskiej tarczy antyrakietowej. Prezentujemy również rezolucję Miedzynarodowego Komitetu Słowińskiego w tej sprawie, przyjętą na posiedzeniu w Kijowie 4 listopada 2006 roku.

 


Polacy nie chcą tarczy antyrakietowej

Przeciwstawiamy się instalowaniu w Polsce amerykańskiej tarczy antyrakietowej. Jest to kolejny etap wciągania nas wbrew naszej woli w agresywną działalność USA. Ta niebezpieczna dla Polski propozycja godzi w polskie interesy i pokój światowy, jest nawrotem do zimnej wojny z minionej epoki, zaostrza już i tak napiętą sytuację międzynarodową.

Wymuszanie na Polsce instalowania tarczy antyrakietowej jest niekorzystną konsekwencją nielegalnego, nie wynikającego z referendum i woli Narodu włączenia naszego Państwa do NATO. Ten pakt wojskowy nie służy obronie lecz jest od początku i staje się w coraz większym stopniu paktem agresywnym, służącym USA do podboju wolnych Narodów.

Z naszej przynależności do NATO wynika niekorzystne dla Polski stacjonowanie wojsk niemieckich i duńskich w Szczecinie oraz używanie przez wojska Państw zachodnich polskich poligonów wojskowych. Z naszej przynależności do NATO wynika niekorzystna dla Polski obecność Wojska Polskiego w Bośni i Hercegowinie, serbskim Kosowie, Kongo, Libanie, Iraku i Afganistanie. Wszędzie tam polscy żołnierze strzegą amerykańskich interesów, czyniąc Polskę uczestnikiem agresji USA na te Państwa.

Nie chcemy, aby na polecenie dopuszczającego się ludobójczych agresji Izraela, Polska zwiększyła w Iraku liczbę żołnierzy z 900 osób do 1500. Nie chcemy, aby na polecenie dopuszczającego się licznych agresji USA, Polska zwiększyła w Afganistanie liczbę żołnierzy ze 100 osób do 1000.

Żądamy natychmiastowego wycofania wszystkich polskich żołnierzy ze wszystkich Państw, w których stacjonują wbrew interesom Polski, uczestnicząc w haniebnych agresjach amerykańskich na te Państwa.

Żądamy odrzucenia amerykańskiej propozycji instalowania w Polsce tarczy antyrakietowej, której teren ma być własnością USA. Tarczy tej towarzyszy zawsze baza rakiet ofensywnych. Propozycja nie ma więc charakteru obronnego lecz ma charakter agresywny. Nie jest wymierzona przeciwko terrorystom lecz przeciwko Rosji. Jest konfliktowaniem Polski z Rosją, z którą w polskim interesie powinniśmy mieć jak najlepsze stosunki.

Witamy z zadowoleniem stanowisko władz Ukrainy i Narodu Ukraińskiego, przeciwstawiające się przystąpieniu Państwa Ukraińskiego do NATO.

Witamy z zadowoleniem stanowisko władz Czeskiej Republiki i Narodu Czeskiego, wykluczające możliwość instalowania na czeskiej ziemi amerykańskiej tarczy antyrakietowej.

Wzywamy wszystkich Polaków do przeciwstawienia się instalowaniu w Polsce tarczy antyrakietowej USA. Zmuśmy władzę do natychmiastowego odrzucenia tej zagrażającej Narodowi Polskiemu agresywnej propozycji. Przeciwstawia się jej ponad 70% Polaków, według niepublikowanych badań opinii publicznej.

Zwracamy się z apelem do obywateli i władz bratnich Państw Słowiańskich, aby całą Słowiańszczyznę uczynili niedostępną dla amerykańskiej tarczy antyrakietowej i wszelkich innych wojskowych instalacji NATO.

Interes Polski i pozostałych Państw Słowiańskich wymaga wycofywania się z wszelkich inicjatyw NATO, co da początek całkowitego wyjścia z tego agresywnego paktu wojskowego.

Warszawa, 20 września 2006 roku

Polska Wspólnota Narodowa
Polski Komitet Słowiański

 


Rezolucja w sprawie odrzucenia decyzji o rozmieszczeniu
systemu antyrakietowego USA i NATO na terytorium
Polski, Republiki Czeskiej i innych Państw Słowiańskich

Zgodnie ze stanowiskiem sprzeciwu Polskiego Komitetu Słowiańskiego i Polskiej Wspólnoty Narodowej z 20 września 2006 roku oraz Komitetu Słowiańskiego Republiki Czeskiej wobec rozmieszczenia na terytorium Polski i Republiki Czeskiej systemów antyrakietowych, a także w związku z tym, że 83% obywateli Republiki Czeskiej  i Polski jest przeciwna obecności jakichkolwiek obcych baz, wreszcie ze względu  na  to, że tę samą opinię podziela większość obywateli pozostałych zachodnich i południowych Państw Słowiańskich – Międzynarodowy Komitet Słowiański popiera ten sprzeciw i uchwala poparcie dla tych żądań.

Żądania te mają swoje uzasadnienie, ponieważ ustępstwa władz wymienionych Krajów, pod naciskiem USA i NATO w sprawie rozmieszczenia systemów antyrakietowych, niechybnie doprowadzą do zaostrzenia stosunków międzynarodowych i wywołają między sąsiednimi zachodnimi i wschodnimi Krajami Słowiańskimi negatywne reakcje, znane z czasów zimnej wojny.

Międzynarodowy Komitet Słowiański wzywa władze i działaczy państwowych Polski, Republiki Czeskiej i Bułgarii, a także innych Państw, które z nimi sąsiadują, aby wzięli pod uwagę żądania Narodów Słowiańskich  i nie dopuścili do rozmieszczenia systemów antyrakietowych USA oraz innych niebezpiecznych obiektów i środków masowego rażenia na terytorium swoich Państw.

Międzynarodowy Komitet Słowiański jest przekonany o tym, że rozmieszczenie systemów antyrakietowych USA na terytorium Polski, Republiki Czeskiej i Bułgarii jest wymierzone przeciwko bratniemu Państwu Słowiańskiemu – Rosji. Dla dobra Słowiańskich Narodów i  pokojowego współżycia wszystkich Narodów, kategorycznie odrzucamy te plany odnowy zimnej wojny i wyścigu zbrojeń.

Niechaj między Słowiańskimi i wszystkimi innymi Narodami trwale rozwija się przyjaźń i wzajemnie korzystna współpraca!

 

Dokument przyjęty 4 listopada 2006 roku w Kijowie
na posiedzeniu Międzynarodowego Komitetu Słowiańskiego